Indledning:

Vores kulturanalyse tager udgangspunkt i tre dages feltarbejde ved Fixelancen, som er et mobilt stofindtagelsesrum. Vi har ønsket at blive klogere på hvilke kulturelle dynamikker, der udspiller sig i miljøet omkring den åbne stofscene på Vesterbro. I analysen har vi valgt særligt at fokusere på følgende undersøgelsesspørgsmål:

  •       Hvilken betydning kan det have at være en del af flere minoriteter i miljøet omkring Fixelancen?
  •       Hvilken rolle spiller køn i forhold til identitet og deltagelsesmuligheder? 

Disse spørgsmål har vi undersøgt gennem deltagerobservation, samtaler med brugere og samtaler med sygeplejersken, som er ansat ved Fixelancen. 

Det teoretiske grundlag for vores analyse omhandler særligt begreberne kategorisering, intersektionalitet samt positionering.

Målet med vores tiltag er at støtte borgere i en udsat samfundsgruppe, samt at skabe et øget fokus på pædagogisk faglighed. Fixelancen er et frivilligt tilbud, som holder til “på gaden” på Vesterbro. Derfor er det ikke som sådan en “afgrænset” målgruppe, men henvender sig mere til de borgere, som kommer forbi og selv opsøger tilbuddet. 

 

Første tiltag: 

Gennem vores feltarbejde og efterfølgende kulturanalyse blev det tydeligt for os, at køn spiller en stor rolle i forhold til udsathed. Flere kvinder fortæller om overgreb, og det stod hurtigt klart, at man som kvinde generelt er mere udsat i miljøet omkring den åbne stofscene. Særligt i området omkring Café Dugnad oplevede vi, at der var mange voldelige episoder. Derfor kan det tænkes, at nogle af de kvindelige stofbrugere undgår dette miljø i et forsøg på at beskytte sig selv. For at sikre at disse kvinder også har adgang til sikre faciliteter, når de skal indtage stof, har vi tænkt på, at man i en periode kunne flytte Fixelancen. Vores tanke er, at Fixelancen kan starte et samarbejde med Reden. Reden er et værested, som fungerer som et frirum for kvinder i misbrug og prostitution på Vesterbro. Som forsøg kunne man flytte Fixelancen hen i nærheden af Reden ved Eriksgade/Gasværksvej. På denne måde bliver Fixelancen mere tilgængelig for nogle af de mest udsatte kvinder, og de kan undgå at bevæge sig hen i de områder, hvor der optræder meget vold. 

 

Andet tiltag:
Vores andet tiltag er bygget på relationsdannelse og brug af pædagogiske metoder overfor brugerne. Ved Fixelancen er der stor fokus på det sundhedsfaglige. Der er en sygeplejerske tilknyttet, og man får oplæring i håndtering af overdosis, hjertestop, osv., men der er ikke så meget fokus på det pædagogiske.

Derfor er vores tiltag, at der skal være mere pædagogik ude i miljøet. I den perfekte verden ville vi ønske, at man kunne ansætte en pædagog i Fixelancen på lige fod med sygeplejersken. Dog ved vi godt, at der ikke ville være pengene til ansættelse af pædagog, og dette ville derfor ikke kunne lade sig gøre.

Vores næste tanke var så, at man kunne lave mere målrettede krav hos de frivillige i Fixelancen. Som det er lige nu, er der ikke et krav for erfaring og/eller erhverv hos de frivillige. Men for at få et øget fokus på det pædagogiske aspekt, ville man kunne lave tiltaget om at de frivillige som minimum skal være pædagogstuderende med viden om fx low arousal eller andre pædagogiske metoder.

Som et ekstra tiltag, hvis man ikke ville kunne finde nok pædagogstuderende som frivillige, ville man kunne sætte mere fokus på pædagogiske metoder hos de andre frivillige i Fixelancen. Ligesom man får oplæring i det sundhedsfaglige i Fixelancen, foreslår vi, at man laver kurser i bestemte pædagogiske metoder. På denne måde kan de frivillige opnå større viden indenfor fx relationsdannelse til brugerne samt konflikthåndtering.

Emilie og Frederikke. 
puce20-ki01
puce20-ki01