Beskrivelse af aktivitet 

Vi har valgt at tilrettelægge en spændende og kreativ aktivitet, som består af maks. seks børn. Aktiviteten som vi har planlagt, er blevet inspireret af undervisningsgange, som vi har haft med underviser. Derudover er vi særligt blevet inspireret af vores medstuderendes 2. praktik, hvor hun har haft en temauge på institutionen, som havde fokus på at omdanne gamle genstande til noget nyt. Disse to inspirationer satte tanker igang hos os omkring, hvordan man udfører en kreativ aktivitet med genbrugsmaterialer. Ude i en institution vil vi lave en temauge, hvor temaet vil være ‘’genbrugsmaterialer som genskabes til dukker’’. Her starter vi med at introducere temaet til børnene, og herefter vil vi bruge genbrugsmaterialer, som vi finder i institution og udenfor institutionen, det kan være dåser, flasker, grene, faldende blade m.m. Derudover vil vi også gøre brug af materialer, som er tilgængelige i stuen, det kan være genstande såsom pap, knapper, stof og mange andre materialer. 

På den måde kan børnene få lov til at få forskellige ideer til de dukker de har tænkt sig at bygge. Børnene får lov til at bygge deres dukker i løbet af den uge vi har temaet, hvor børnene i den sidste dag vil vi få dem til at lave en kort introduktionen omkring deres dukker, hvor man både kan give dem navne, egenskaber og forklaring på hvorfor de har valgt at bygge dukken som de har. 

 Målet med aktiviteten

Målet med denne aktivitet er, at give børnene mulighed for at improvisere i deres introduktion til dukken, samt at gøre brug af deres fantasi og lade de kreative evner blomstre gennem legen vi har fundet på. Et andet mål er at udvikle og udvide børnenes sproglige kompetencer, så de kan lære at udtrykke sig bedre. 

Derudover vil vi gerne videreudvikle børnenes håndværksmæssige færdigheder, hvor vi både kan skabe et stærkt børnefællesskab, samt at de får en succesoplevelse med at kunne omdanne gamle materialer, til noget nyt igen. 

 Vores valgte målgruppe

Vores målgruppe er børnehavebørn fra 3-6 år. Aktiviteten er oplagt med hensyn til vores specialisering, som er udsatte boligområder. Dette betyder også, at vi har tilrettelagt en aktivitet baseret på vores forforståelse. Vi ved nemlig at udsat positioner kan komme til udtryk på forskellige måder. Det kan heriblandt være børn der har udfordringer ift. det motoriske, sproget, sociale m.m. Vores aktivitet har nemlig til formål, at der bliver tilgodeset hvert enkelt barn og dets behov.  I evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan beskrives der, at børn i udsatte positioner skal være en betydningsfuld del af børnefællesskabet, hvilket er et af vores hoved fokus. Sproget har en væsentlig stor betydning for individets sociale, sanselige, emotionelle, kognitive, relationelle og sproglige elementer (Basse, s. 249,2021). Vores aktivitet er bl.a. centeret på sproget, da børnene sætter ord på de dukker de har bygget, og derfor ser vi det som en god mulighed i forhold til at børnene kan udvide og udvikle deres sproglige evner. 

 Fysiske rammer

Aktiviteten vil foregå i en af stuerne i institutionen. Dette har vi taget forbehold for, da vi ønsker at børnene har lukkede rammer og så de ikke bliver direkte forstyrret af deres legekammerater udenfor. Hvis det skal foregå udenfor skal man også kunne planlægge, at det kun er den udvalgte gruppe børn der er ude på legepladsen. 

 Tiltaget af aktiviteten 

Vi har en antagelse omkring at aktiviteten vil fange vores udvalgte børnegruppes opmærksomhed. For det er en aktivitet hvor de har mulighed for at udfolde deres kreativitet og gøre brug af fantasien. Aktiviteten har en bred rammesætning, hvilket vil sige, at de børnene får mulighed for at lave en dukke, som de selv finder på samt tilegner sproget som det passer dem. Helle Winther beskriver begrebet improvisation, ved at hun siger, at der ikke findes noget rigtigt eller forkert. Dette skal ikke forstås som, at alt er ligegyldigt, dog at arbejdet bliver ligegyldigt, da man medfører personlige udtryk (Winther, 2001, s.139).

 Faglige og didaktiske overvejelser

Som didaktiske overvejelser har vi overvejet at tage udgangspunkt i en didaktisk arbejdsmodel, som er Malcolm Ross model. Denne model passer til vores målgruppe, rammerne og de tiltag vi har. Overvejelserne vi herunder har er, at danne trygge rammer og få dannet et tæt bånd til børnene samtidig med at de får noget indlæring.

Ydermere har vi også overvejet vores roller i aktiviteten. Vi har valgt at tildele forskellige roller imellem os. Fordelingen kommer til at afhængige af hvor mange børn vi har at gøre med, hvis det går som planlagt. Er der mulighed for at arbejde med 6 børn, vil børnene blive delt op i 3 grupper. Hvor hver gruppe vil være bestående af 2 børn samt 1 voksen. Den sidste voksen har til ansvar, at få dokumenteret med billeder og få skrevet relevante observationer ned.

 

Litteraturliste:

Trageton A. (2008). Plant et værksted. Rum og formskabende udvikling, (3.udgave), Hans Reitzel. Kbh

Winther H. (2001). Alle kan danse- improvisation og ekspressivitet, (1. udgave), s.135-154.

Sieling VJ.( 2012). Kreativitetens psykologi.Vera tidsskrift for pædagoger, s. 11- 13.  

Basse L. (2021), Sprogarbejde – at støtte sproget i hverdagen, I (red.) Christian Aabro, Temaer og aktiviteter i dagtilbud, s.249, København, Hans Reitzels Forlag.
puce20-ku08
puce20-ku08