Mål og rammer:

Hvad er målet med aktiviteten: 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i badminton som vores aktivitet. Grunden til at vi har valgt badminton, er fordi at vi gerne vil se hvad vi kan få ud af spillet i forhold til sundhed og bevægelse. Vores målgruppe er 13-17 år, Vi vil også se hvad badminton kan gøre for relationer og det sociale for denne målgruppe. Vi ville først lære vores målgruppe, de basale ting i badminton. 

Vi startede med opvarmning, efterfølgende lavede vi øvelser med ketcher, derefter lavede vi 2 mod 2, og sluttede af med rundtom nettet.  Der hvor vi lavede aktiviteten var vi 12 deltager, så vi havde placeret alle, så ingen var alene. Vi fik også justeret undervejs, så vi fandt ud af at lave en sideaktivitet, til rundt om nettet, så når man ryger ud kan man spille tyr, men badminton version.

Fysiske rammer, materialer og redskaber: 

  • Styrke relationer gennem samarbejde og trivsel.
  • Målgruppen er positive overfor hinanden i processen og deltagende i aktiviteten.
  • Forbedring i teknik og færdigheder.
  • Bedre forståelse af spillets taktik og strategi.

Redskaber:

  • Badmintonnet, ketchere, fjerbold og basketball mål 

Indhold

Vores aktivitet starter med en  fælles opvarmning uden ketcher, hvor vi varme led og skuldre op. Det er en gruppemedlem, som står for opvarmningen, hvor personen skal guide de andre igennem  de forskellige øvelser. Efter opvarmningen vil vi demonstrere, hvordan man holder en ketcher korrekt ved de forskellige slag der er i  badminton. derefter vil gruppen blive delt i par, hvor at de skal træne de forskellige slag . der skal trænes forhånds og baghånd serve, og så skal vi lave nogle korte og lange spil. vi slutter af med at spille rundt om nettet, de sidste to spillere der er tilbage spiller en kamp til 3. de personer der ryger ud skal træne ved at spille tyr som en af gruppemedlemmerne står for. efter aktiviteten vil vi evaluere med de andre studerende og få feedback for aktiviteten.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser:

kropslig læring. 

Kropslig læring bruger vi  når vi snakker om bevægelse, da det kan hjælpe de unge med at lære dem igennem kroppen. i  dette træningsforløb, har den kropslig læring som vi  selv har tilegnet os og  hvordan man formidler aktiviteten. Derfor har vi tilegnet os at de basiske ting indenfor badminton. Da der også er kropslig læring når  man selv udfører aktiviteten på egen krop kan man derfor også se hvilke muligheder der er for deltagelse, vi valgte at skabe deltagelse ved at  spille rundt om nettet for at alle kunne være med. som vi også gør her til seminar dagen. 

Sundhedspædagogik

Sundhedspædagogik handler om at skabe sundhedsfremmende forandringer og forbedringer i en pædagogisk proces. forandringerne skabes via handlinger hvor at målgruppen deltager aktivt med egne visioner og forslag. målgruppens handlinger iværksættes på baggrund af deres kompetence. Med handlekompetence har man fokus på, hvordan man kan sætte folk til at handle selv og tro på deres egne evner til at gennemføre en handling. For at udvikle handlekompetencer er det vigtigt at man som deltager får lov til at diskutere og udvikle ens egne visioner som så skal give lyst til forandring og handling. Handlinger er målrettet mod at skabe forandring og forbedre ens egen sundhed. Det kræver deltagelse for at udvikle handlekompetencer, deltagelse sker hos målgruppen hvis den skaber ejerskab og dette skabes kun hvis målgruppen involveres aktivt og for indflydelse. (Jensen, 2015) 

Social læring

Vi har valgt social læring da det at fremme det enkelte barns alsidige udvikling tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige måde at tilegne sig læring på.

Social læring har særligt til formål at: 

At barnet forstår og ser sig selv som et individ og som del af et fællesskab, får en forståelse for sine egne udfordringer, og hvad barnet kan og ikke kan.

Derudover skal man hjælpe barnet, sådan at barnet selv lærer at bruge de tillærte sociale færdigheder og bruge dem i forbindelse med andre. Vi bruger social læring for at fremme børns mulighed for at deltage i fællesskaber, det lærer de ud fra vores aktivitet ved at skabe relationer på tværs og skabe et socialt fællesskab.(Clausen, B,J. & Hygum, E, 2016, s 565-566).

Gruppe 7: Sevgi, Ali, Ilyas og Mohammed
pucf21-sb01