(Foto: https://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/21913-guide-byens-byggelegepladser)

 

Byggelegeplads

 

Når man tænker på kultur, så kommer emner som etnicitet, traditioner, religion, arkitektur, mad, film osv. frem i tankerne. På modul H og I har vi arbejdet med kulturmøde og interkulturalitet. Valgfaget tager bl.a. udgangspunkt i, at kultur ofte kan komme til at handle om forskellen på mennesker, og at kultur styrer vores handlinger. Et mere komplekst syn eller metode vil derimod handle om, at kultur er noget vi gør, som er i konstant bevægelse og forandres hele tiden. Det sidstnævnte er i princippet fri for generaliserende tendenser, da den forsøger at undersøge systemer og praksis frem for at forklare dem. Vi har forsøgt at indtage sidstnævnte kulturbegreb ift. dét feltarbejde vi har lavet på modul H og I, som vi kommer ind på i det næste. Vores specialisering er inden for dagtilbudsområdet.

Feltarbejdet – Modul H

Med udsagnet ”culture as doings” i tankerne, fandt vi det interessant, at undersøge en byggelegeplads som også fungerer som bemandet legeplads. Da det komplekse kulturbegreb handler om at undersøge en praksis, gik vi til værks med nogle undersøgelsesspørgsmål i tankerne som bl.a. handlede om, hvordan børnene leger, og hvad de leger. Derudover undersøgte vi stedet som institution og kiggede nærmere på personalets funktion, stedets udtryk og ikke mindst symboler og tegn. Til undersøgelsen anvendte vi hovedsageligt metoder som semistrukturerede interview, kvantitativ og kvalitative observation.

Intervention – Modul I

På modul H observerede vi under vores feltarbejde, at byggelegepladsen byder på en masse fri leg for børn, og at dette kan ses som en del af kulturen på stedet. Dette inspirerede os til, at rammesætte en leg fordi vi gerne ville undersøge, om det ville fungere på en byggelegeplads, hvor børn og pædagoger bare møder op.

Byggelegepladsen har mange forskellige redskaber og der kommer mange forskellige institutioner og benytter sig af dem. Dette udnyttede vi til at samle en gruppe børn og pædagoger til et forhindringsløb.

Vi lavede også et fotoprojekt hvor nogle børn skulle tage billeder af steder eller genstande på byggelegepladsen som de satte pris på. På den måde bliver elementer fra voksenstyret aktiviteter og fri leg kombineret.

Aktiviteterne havde til formål at skabe et fællesskab og udnytte stedets ressourcer.

Vi vil i vores oplæg på seminardagen uddybe resten af vores feltarbejde og intervention.

 

V.H

Anders Landberg & Stephanie Maria Aryal (Mora Carrasco)

CPE16o-KI13
CPE16o-KI13