Mål:

Grunden til at vi har valgt, at beskæftige os med bæredygtighed er, at vi oplever, at der er interesse for affaldssortering blandt borgere på botilbud. Vi oplever, at interessen er der, men at borgerne mangler den fornøden formidling og redskaber til at  beskæftige sig med dette. Ideen med aktiviteten er at introducere bæredygtighed, og være med til at styrke forståelse af affaldssortering og tydeliggøre, hvordan man bliver bedre til dette. Dette kan yderligere give målgruppen en større klarhed i, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere, herunder at kende de forskellige materialer der smides ud, så man kan optimere genbrug. 

 

Målgruppe/aldersgruppe: 

Målgruppen er voksne på botilbud 

 

Deltagerantal:

  • Aktiviteterne er åben for alle borgerne på botilbuddet, idet alle kan være involveret i sorteringen. Et stort deltagerantal blandt borgerne er ønsket, da vi gerne vil have flest mulig til at være en del af affaldssorteringen i hverdagen. Yderligere kan der opstå en fælles refleksion, hvis der er flere deltagere i aktiviteterne. 

 

Fysiske rammer og materialer:

  • Aktivitet 1 kan både foregå inde og ude. Det kræver, at man har forberedt en række spørgsmål, man vil stille borgerne.
  • Aktivitet 2 skal helst foregå indenfor. For at igangsætte aktiviteten kræves det, at der er affaldskategorier samt forskelligt affald indenfor kategorierne 
  • Udover de fysiske rammer, skal deltagerne have et oprigtigt ønske om at deltage, så de føler, at aktiviteten giver værdimæssig mening for dem

 

Indhold:

Aktivitet 1: 

Vi vil stille en række spørgsmål, om hvad bæredygtighed er, og hvordan den kommer til udtryk i hverdagen. F.eks. vil vi spørge “affaldssorterer du?”, hvis man gør, så skal man træde et skridt frem, og hvis man ikke gør, så skal man træde et skridt tilbage. 

Aktivitet 2: 

Vi vil til seminardagen tage forskelligt affald med, som vi vil få deltagerne til at sortere. Vi vil lave fire bunker, som affaldet skal sorteres i (se figur 1): 

  • Genbrug
  • Genanvendelse (herunder underkategorierne: plast, glas, metal, pap, madaffald, tekstil, farligt affald) 
  • Afbrænding
  • Deponi

Efter affaldet er sorteret, vil vi spørge deltagerne, hvorfor de har lagt affaldet i de forskellige bunker. Hvis noget affald ikke er sorteret korrekt, vil vi snakke om, hvor det skal hen i stedet.

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Hvad er bæredygtighed? 

Bæredygtighed kan betragtes som et naturvidenskabeligt begreb hvor dyr, planter og stof inden for en periode kan fjernes, uden at jorden mister evnen til at genskabe sine mistede ressourcer.

 

Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med bæredygtighed?

Hvis alle mennesker på jorden levede som vi gør i Danmark, ville det givne ressourcekrav svare til fire jordkloder. Det er ikke muligt at gemme virkeligheden væk, men vi kan hjælpe målgruppen til at få indsigt og bekæmpe den angst, vrede og håbløshed, som der måtte være, og sammen opnå ny viden og håb om, at der altid findes en løsning. Når vi gør noget, som føles godt, får vi lyst til at gentage handlingen. Det kan være med til at skabe større tilfredshed og øget meningsfuldhed. 

Jo bedre vi bliver til at genbruge og sortere, jo færre af jordens ressourcer skal vi bruge. Udvindingen af fx et metal sker ved, at man graver den metalholdige bjergart fri. Knuser det. Skiller metallet fra mineraler ved brug af kemikalier. Denne proces kræver store mængder energi.

 

Af Caroline Jørgensen, Tim Dahl, Hans Jensen og Ditte Pawelczyk
pucf21-nu02
pucf21-nu02