En opdagelse i kulturen af forældreskabet med fokus på kønnet

Vi har på dette valgfag gået mere i dybden på forskellige kulturer og især hvilke mekanismer der kommer i spil, når forskellige kulturer mødes. Vi har lært om faglige begreber, der er relevante for at undersøge en kultur nærmere, og det har givet os mulighed for at få flere perspektiver og måder at anskue et kulturmøde på. Helt konkret kan dette bruges, når man som professionel pædagog møder andre mennesker, der ikke er fra samme kultur som en selv.

Når man snakker om kultur, så er det noget vi alle er en del af på kryds og tværs, og kultur er ikke nødvendigvis noget der er bundet op på det land, man er fra. Der findes særegne kulturer overalt, det kan være i et træningscenter, i et supermarked, i en vuggestue og så videre. Disse kulturer kan ligeledes bære præg af, hvor i landet man befinder sig, om det er i Nordsjælland, Vestegnen, Østjylland eller noget helt fjerde.

VI har i vores gruppe set nærmere på kulturen omkring forældrerollen – nærmere betegnet den kultur der ligger i det at være mor og det at være far, og hvordan disse to kan komme i konflikt med hinanden i dagens Danmark. Vi har især forsøgt undersøge, hvordan far-rollen har udviklet sig på ganske få generationer, og hvilke muligheder og udfordringer der kan opstå ved denne hurtige udvikling.

For at se nærmere på denne kultur har vi været på feltarbejde forskellige steder. Vi har været ude og besøge 3 forskellige legestuer i København, vi har været på legepladser for at interviewe mænd, og vi har haft et interview med en jordemoder og en sundhedsplejerske.

Ud fra vores feltarbejde og litteratur på området har vi herefter valgt at fokusere på disse konkrete begreber: Identitet, normer, kategoriseringer og kommunikation.

Kort beskrevet fokuserede/reflekterede/erfarede vi dette:

  • Farens identitet kan for faren være svær at skabe, fordi den har forandret sig meget og over meget kort tid, og den er dermed ikke så fastdefineret længere. Der findes nu mange forskellige måder at være far på, og mange faktorer kan spille ind i at skabe sin identitet som far. Det kan være hvilket land man er fra, beliggenhed i landet, alder, uddannelse, seksuel orientering mm.
  • Vi har diskuteret og reflekteret meget over hvad normerne er for en mor og far.
  • Vi har forsøgt at se nærmere på, hvad der ligger i ordet “mor” og ordet “far”. Hvilke kategoriseringer medfører disse ord, og hvordan er de med til at begrænse forældre i form af sagte og usagte forventninger og normer.
  • Vi erfarede, at vi som fagpersoner skal tænke over, hvordan vi kommunikerer med mænd og kvinder. Fordi pædagogfaget stadig er et arbejdsfelt, der er domineret af kvinder, så har professionen også et stort ansvar for at inkludere manden i dialoger og samarbejde. Det kan være de små detaljer, der gør det, men de er af stor betydning og kræver omtanke, faglighed og refleksion. 

Dette feltarbejde og fokus på disse begreber kulminerede til sidst med en intervention. Interventionen gik ud på at fremstille vores viden til en relevant målgruppe, for dermed at kunne give denne en ny måde at tænke køn og forældreskab på. Vi valgte at tage to forskellige steder hen og foretage denne intervention, i en børnehave og i en mødregruppe. 

Det vores oplæg i klassen og interventionerne primært gik på, var hvad der er forbundet med orden “mor” og “far”. Det ligger utrolig mange forventninger til sit køn som forældre, og selvom det er en kultur der konstant er under forandring (ligesom alle andre kulturer), så har ens køn stadig enormt stor betydning for sin måde at blive set som forældre på. Selvom der generelt er en holdning til, at forældre kan være lige gode og varetage alle forældreopgaver lige godt – uanset kønnet, så er der stadig mange privilegier og begrænsninger der er bundet op på, om man er en mor eller far. 

Vi har ingen løsning på dette, men det er heller ikke det der er meningen. Vores opgave har handlet om at kunne give nogle mennesker en ny måde at se tingene på, og så må folk selv bestemme, om de føler de kan bruge dette eller ej.

 

Af: Songül, Sandra og Betina.
puce17-ki01
puce17-ki01