Mål og rammer: 

Vores mål med aktiviteten er at børnene skal opnå erfaring med at arbejde med formbare materialer, da vi mener at dette har flere fordele ift. deres kognitive såvel som motoriske udvikling. Heraf kommer et af vores delmål, sansestimulering. Dette søger vi at opnå, da vi arbejder med sanser og det finmotoriske, dels i helt enkelt at mærke på materialet og dels i forhold til at forme dette efter bedste evne. Vi vil her have fokus på at give plads til at børnene kan udfolde sig gennem leg og fantasi.

Igennem arbejdet med det fælles tredje søger vi yderligere at underbygge relationsdannelse såvel som sprogstimulering, ved at lægge op til dialog om materialer, processer og færdige resultater. Her vil vi have fokus på at understøtte dialogen som talepartner, både mellem os og børnene og børnene imellem. Derudover giver det plads til “æstetisk fordobling” ved at børnenes samlede viden, erfaringer og idéer fordobles i det kollektive rum, hvis der gives plads til det.

 

Målgruppe:

Vores målgruppe er børn i daginstitutionsalderen. Vi har i vores aktivitet valgt, at denne kan tilpasses både børnehave og vuggestue og har dermed fokus på hvordan man bedst rammesætter aktiviteten med afsæt i aldersgruppens forudsætninger. I tilpasningen af en aktivitet til så bred en aldersgruppe, er det nødvendigt at være åben for, at denne kan tilpasses undervejs, da børn i denne alder kan have meget forskellige forudsætninger såvel kognitivt som motorisk og sansemæssigt. Ved at rammesætningen holdes åben for tilpasning, giver det plads til at børnene kan opnå en erfaring med blot at mærke og forme et nyt materiale. Man kan herefter, med udgangspunkt i målgruppens reaktion, tilpasse forventningerne til, hvad der skal ske. For nogle børn, måske særligt i vuggestuealderen, kan det at mærke materialet og opnå sansemæssig erfaring med det være nok, mens man med de lidt større eller dem der er mere vante til samt trygge ved materialet bedre kan håndtere mere fastsatte krav til hvad der skal udformes. 

 

Deltagerantal:  

Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt at aktiviteten foregår med 4- 5 børn ad gangen. Fordelen ved dette, er at det kan være nemmere at skabe ro til fordybelse.  Der vil derudover også være mere tid og ressourcer til at hjælpe børnene med dels at blive fortrolige med materialet samt til at hjælpe dem med teknikker til udformning af deres figurer. Er børnene allerede fortrolige med materialet, vil det dog sagtens kunne lade sig gøre, at lave aktiviteten med en større gruppe. 

Fysiske rammer og materialer:  

Vi tænker at aktiviteten helst skal afvikles i et lokale der er kendt og trygt for børnene, så dette ikke fremstår som et forstyrrende element for børnenes koncentration og fordybelse. Dette vil oftest være på stuen, da der her er plads til alle børn. I forhold til materialer, er dette afhængigt af børnenes alder og mere præcist kognitive og fysiske niveau. 

Til de mindste børn vil vi benytte en blanding af kartoffelmel og vand, da dette ikke er farligt at putte i munden, og samtidig lægger op til stimulering af sanser hos de små. Det kan være sværere at forme, men da det primære mål for de små ikke er resultatet men processen, kommer dette ikke til at være problematisk. I forhold til de større børn vil man kunne benytte modellervoks eller ler. Det er i denne gruppe i meget lavere grad sandsynligt at børnene putter materialet i munden, da de har lært at dette ikke er hensigtsmæssigt. Samtidig er dette nemmere at forme, og børnene vil derfor hurtigere kunne se resultater af deres processer, hvilket bidrager til såvel motivation som kreativitet.

 

Indhold: 

Hvad enten det er kartoffelmel blandingen, modellervoks eller ler, så er processen stort set det samme.

  • Stille materialerne frem inden børnene samles
  • Giv de mindste børn mindre klumper af ler For de mindste børn, handler det om at røre ved materialet og støtte dem i ikke at spise det. 
  • Give de større børn enten en større klump let eller flere farvemuligheder, som de selv kan forme og gøre mindre. For de større barn, er fokus mere på deres leg og fantasi og snakken om hvad det forestiller sig. 
  • Aktivitetens varighed afhænger af børnene interesse og fokus. Den bedste oplevelse opnås hvis man får afsluttet aktiviteten inden de helt mister interessen. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi differentierer vores aktivitet til de forskellige målgrupper, og igen differentierer vi aktiviteten inden for selve målgruppen. Dette er for at møde børnene der hvor de er og tilgodese deres forskellige niveauer. Når man som pædagog møder barnet i forholdet til netop dette barns forudsætninger, arbejder man netop med zonen for nærmeste udvikling. Ydermere har man som pædagog øje for, at børnene skal være subjekter frem for objekter i forhold til aktiviteten. Aktiviteten skal tage udgangspunkt i børnene og deres egne forudsætninger for deltagelse, frem for at være pædagogens projekt.

Relations dannelse er et væsentligt element i de faglige overvejelser. Man kan sætte børnene sammen på kryds og tværs, og i måden at sætte dem sammen på, kan man gøre sig nogle væsentlige faglige overvejelser. Børnene kan lære af hinanden, også i forhold til deres sociale færdigheder. Er der eksempelvis et barn, der er lidt usikker i forhold til relations dannelse, kan man overveje at sætte det gældende barn sammen med ét af de børn, der er mere sikker og selvstændig i forhold til dét at danne relationer til sine jævnaldrende.   

 
puce20-ku05v

Anne, Camilla, Louise, Mie og Karen – Puce20-Ku05v
puce20-ku05v