AKTIVITETSPLAN

Navn: Gladiatorkamp

Antal deltagere: 2-10

Alderstrin: 3-6 år.

Forberedelse/materialer: Et reb, et kridt eller en madras (til at markere kamparenaen), to puder som “slagvåben”

Tid på̊ året: Året rundt. Denne aktivitet kan både foregå ude og inde.

Læring/kompetenceudvikling: Børnene bliver styrket personligt, socialt og fysisk. I gladiatorkampen lærer børnene deres egne kræfter at kende. Gladiatorkampen stimulerer især børnenes muskel-led-sans, men vestibulærsansen kommer også i spil, ligesom taktilsansen stimuleres i forbindelse med slag. Gladiatorkampen vil influere positivt på børnenes sanseintegration, og den vil medvirke til, at børnene får automatiseret forskellige slag- og afværge-bevægelser. Den fysiske kampform vil desuden opøve børnenes råstyrke og give dem en større robusthed/resiliens. Gladiatorkampen understøtter det sociale fællesskab ved, at børnene lærer at hjælpe hinanden, vise hensyn og respektere hinandens grænser. Da børnene skal vente på, at det bliver deres tur, øver de sig også i behovsudsættelse. Overordnet set opnår børnene en større forståelse af sig selv – hvad kan min krop? De lærer at forstå sig selv i forhold til de børn, som de slås med, og de bliver opmærksomme på modstanderens signaler og reaktioner under gladiatorkampen. Dette er grundlaget for at udvikle sociale kompetencer.

Regler eller anvisninger for aktiviteten:

  • Kun en mod en.
  • Kampen startes og afsluttes med et håndtryk.
  • Der må kun kæmpes i kamparenaen og deltagerne kan til hver en tid træde ud.
  • Ingen slag i hovedet el. skridtet.
  • Ligger modstanderen ned = ingen slag.
  • Siges der “STOP” = ingen slag.
  • Ingen fysisk kontakt.
  • Den voksne er dommeren.
  • Ingen vindere af gladiatorkampen.

Varighed: 1-2 minutter. Justeres efter behov, fx målgruppe/deltagerne.

Aktivitetsbeskrivelse: To deltagere kæmper mod hinanden med hver sin pude i hånden, i en dertil indrammet kamparena. Kampen starter, og deltagerne må slå løs på hinanden med puderne inden for spillets regler og varighed. De resterende deltagere fungerer som et opmuntrende publikum.

 

Udarbejdet af Dennis, Dorthe, Julie og Peter.

Hold: CPF17b-SB11

Vejleder: Eva Rose Rechnagel

Litteraturliste:

Blume, M. (2002). Slåskultur. En teoretisk og praktisk bog om slåskampe. Århus N: Klim

Nissen, C. (2016). Sansemotorik og samspil: forstå børn, der er svære at forstå. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Rønholt, H. (2008). Kropserfaring. I: R.nholt, H. & Peitersen, B. (Red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (s. 172-185). København: Museum Tusculanums Forlag.