Gruppe 4, Samir, Faniel, Anders, Rakiya
puce19-se01