Hjemløshed er en af de mest ekstreme former for social udsathed, som især rammer borgere med komplekse og sammensatte problematikker. Hjemløse er samtidig borgere, som lever i en subkultur helt ude på kanten af samfundet, hvilket afstedfører både positive kulturmøder med det omgivende samfund, men desværre efterhånden også en del kultursammenstød. Dette gør temaet både vigtigt og interessant at arbejde med i dette modul, som har fokus på kulturforståelse og interkulturelle kompetencer.

Som feltarbejde har jeg besøgt Røde Kors herberg i Hvidovre, hvor målgruppen er hjemløse kvinder over 18 år med særlige sociale problemer.

 

Min kulturelle intervention

Som kulturel intervention besluttede jeg mig for at planlægge nogle kulturmøder mellem kvinderne og mig. Jeg er af den opfattelse, at man skal være meget opmærksom på ikke at udstille minoriteter i forbindelse med fx vidensindsamling og opgaveskrivning, Jeg mente derfor, at det var den mest anerkendende form for kulturel intervention, jeg kunne udføre indenfor målgruppen. Jeg valgte også ikke at filme eller tage billeder på herberget, men i stedet bare være til stede og tale med kvinderne, når de havde lyst.

Under kulturmøderne arbejdede jeg ud fra en normkritisk pædagogik og prøvede dermed ikke at lægge mit eget værdigrundlag ned over min forståelse af kvindernes livssituation og især undgå stereotype forestillinger om det at være hjemløs.

Det blev hurtigt tydeligt for mig, at bag hver af de kvinder jeg mødte, er der en historie om smerte, misbrug, familietragedie, psykisk sygdom, ensomhed, socialt handicap og lignende, og kvinderne ville som udgangspunkt gerne dele deres livserfaringer. Jeg blev nok lidt overrasket over, hvor imødekommende og snakkesalige nogle af dem var. Noget, der også gav stof til eftertanke var deres store empati og hjælpsomhed overfor hinanden og deres interesse i mig og mit liv.

Når kvinderne gav udtryk for, at de ikke ville snakke mere, så trak jeg mig, og jeg erfarede at tavsheden også kan være med til at skabe grobund for interkulturel forståelse, idet den kan afspejle respekt mellem de implicerede. Mit mål med interventionen var at bygge bro mellem kvindernes fortællinger og mine for derved at skabe en mellemmenneskelig forståelse på tværs af kulturer.

 

Seminardagen

Jeg har valgt at lave en workshop til seminardagen, hvor omdrejningspunktet er et spørgeskema. Målet med dette er at formidle indsigt i de mest almindelige stereotypiske forestillinger om det at være hjemløs. Da jeg har valgt ikke at filme eller fotografere på herberget, har jeg i stedet fundet nogle citater fra unge hjemløse, som afspejler deres afmagt, sårbarhed og især deres eksklusion fra samfundet. Disse vises på powerpoint.

 

Casper Legind Diderichsen
CPE16o-KI11