Vores feltarbejde 

Under vores forløb på valgfaget Kulturmøde og interkulturalitet har vi været ude og udføre feltarbejde i en institution i Københavns området. Det er en 0-6 års integreret institution, som består af en hjemmedel og en udflytterdel. Børnegruppen, som vi observerede, tilhørte hjemme-børnehaven. 

Formålet med vores feltarbejde var at undersøge om interkulturel pædagogik var synligt i praksis, dernæst hvordan forforståelser af flersprogede børn kommer til udtryk og om der sker kategorisering/stigmatisering heraf. Vi har under vores feltarbejde gjort brug af forskellige metoder for at indhente empiri, som har bidraget til et nuanceret blik på den undersøgte praksis. Vi har afholdt et interview med pædagogen fra stuen, og lavet forskellige deltagerobservationer og situationsbeskrivelser og afslutningsvist har vi gjort brug af visuelle feltnoter.

Vi har i gruppen haft fokus på det beskrivende og komplekse kulturbegreb på praksis. Det beskrivende kom bl.a. til udtryk gennem det visuelle, hvor der var billeder/bøger, der talte hen imod en kultur, som en afgrænset enhed – da størstedelen af billederne/bøgerne omhandlede jul, grønland, danske flag mm. Dog så vi også ting, som kunne pege i retning af en mere multikulturel institution (komplekst), hvor der var billeder/ophæng af det kinesiske nytår, en hat m.m som taler for at kulturen er mere dynamisk og hele tiden i forandring. 

Mål

Vores aktivitet handlede om, at belyse kategoriseringen i institutionen, og derfor gik aktiviteten ud på at børnene skulle farve nogle skitser af menneske-tegninger for at se om børnene ville farve tegningerne i hvide eller brune farver, alt afhængige af hvordan barnet selv opfattede det. Ligeledes gik det ud på at belyse om børnene var bevidste om at kategoriseringen i samfundet omkring brune og hvide mennesker kan have haft en indflydelse hos dem i forhold til hvilken opfattelse de havde om sig selv, mørkere børn vil farve i mørke farver og dermed bekræfte vores forforståelse omkring kategorisering. 

Rammer

Vi havde 6 børn med 3 piger, 3 drenge hvoraf 3 af børnene var etniske danske, børnene skulle sidde enten i ro eller i dialog med hinanden og de voksne. Aktiviteten egner sig til en ret stor gruppe, da aktiviteten ikke kræver de største ressourcer i forhold til mandskab. Aktiviteten var valgt således så alle børn der havde lyst til at være med kunne føle sig inkluderet og deltage i dialoger og farvning, målgruppen til aktiviteten kan være både børn og voksne da den egner sig til alle, men i vores tilfælde drejer det sig om børnehavebørn i alderen 5-6 år. Hvad angår de fysiske rammer udendørs på en solrig dag eller indendørs ved et bord.  

Indhold 

Aktiviteten startede med at vi satte os rundt om et bord, to voksne blev brugt til at sidde med, så vi sad i en rundkreds som vist nedenfor. Her sad vi og havde dialoger om både tegningerne, men også hvad børnene selv havde lyst til at snakke om. Herefter tog vi skitserne frem, delte dem ud til alle 6 børn og lagde en kasse med vilkårlige farveblyanter i midten af bordet, dette var et bevidst tiltag, for ikke at påvirke deres farvevalg. Imens dette stod på, sad vi voksne og fortsatte dialogen omkring deres tegninger og farvevalg, hvor vi opmuntrede dem til at dele deres tanker og ideer.  

Vores tiltag til seminardag 

Til seminar-dagen har vi tiltænkt at lave en kort præsentation af vores feltarbejde. Dernæst vores aktivitet, som vi vil afprøve på de andre grupper fra diverse valgfagshold. Målet med vores aktivitet er at pege på hvordan kategorisering kommer til udtryk i den verden vi lever i. Derudover handler det om, hvordan vores egne forforståelser får betydning for den måde vi forstår andre og møder andre på samt hvordan vi positionerer andre. Målet er ligeledes at skærpe vores opmærksomhed i forhold til kategorisering i det pædagogiske arbejde og i vores kommende praktikker. Vi vil afprøve aktiviteten med figurskitserne og farveblyanter hos valgfagsholdene og se om der sker en kategorisering. Ud fra de præsenterede skitser vil de studerende blive bedt om at farve skitserne. Derefter vil vi i fællesskab have en samtale om de farver de har brugt og hvilke betydning det har for den måde man ubevidst kategoriserer andre og sig selv. Vi vil forsøge at skabe et trygt rum hvor vores medstuderende oplever at der er plads til at sige sin mening og hvor der ikke er nogle forkerte refleksioner.

 
puce21-ki02