Med udgangspunkt i vores antropologiske studie, udført i en specialpædagogisk institution, ser vi med et konstruktivistisk blik på kulturen. Under vores feltarbejde, benyttede vi os af metoder som iagttagelse, deltagerobservation og børneinterview, til at udfolde praksis. Vores gennemgang af vores etnografiske materiale gav os grundlaget for at undersøge hvordan børn på specialområdet, gør køn. På vores feltarbejde havde vi udelukkende fokus på børneperspektivet, med det sagt, ikke at samfundet eller personalegruppen ikke var et interessant udgangspunkt. Det viser sig også, i vores gennemgang af feltarbejdet, at samfundet og sociale kategorier er en spændende og relevant vinkel på hvordan kønnet gøres.

Det komplekse kulturbegreb:

Kultur kan ikke måles eller vejes. Kultur handler om at mennesker skaber betydning i deres tilværelse. Kulturen er det tilværelsen fortolkes igennem, og den måde hvorpå man handler. Mennesker bliver altså påvirket af forskellige traditioner, med forskellig gennemslagskraft alt efter situationen eller konteksten. Vælger man at se kulturen som betydningssystemer, ser man kultur som noget der er i konstant bevægelse og forandring. Der er altså mange måder at være et menneske på i den ”samme” kulturelle kontekst” (Jensen, 2013, s. 35-41).

Når man ser på kultur gennem disse øjne, bliver det komplekse kulturbegreb et slags udtryk for menneskers måde at forstå og handle i forhold til deres omgivelser, uden den kan simplificeres til et spørgsmål om enkeltindividets personlige erfaringer. Kultur er et udtryk for betydninger der ikke gives af enkelte individer men faktisk forhandles i sociale sammenhænge på baggrund af flere forskellige erfaringer, hvilket skaber sociale kategorier.

Egenskabsforklaring

Kategorisering hjælper os med at handle overfor mennesker fra andre sociale kategorier, men på en stereotypisk måde. Marianne Skytte fortæller i bogen ”Samfundet i pædagogisk arbejde” at disse handle mønstre kan fører til egenskabsforklaringer overfor menneskers adfærd. Når man egenskabsforklare en adfærd placerer man begrundelsen for adfærden i den sociale kategori.

egenskabsforklaring er en stærk positionering af individet, og her kan man føle at man skal leve op til forklaringen (Skytte, 2006, s. 150). Her er kønnet ingen undtagelse.

Intervention

For at få en forståelse af institutionen som helhed, altså børneperspektivet, samfundets påvirkning og det pædagogiske personale, vil vi med blikket rettet mod det pædagogiske personale, bede jer om at indtage positionen som pædagog i en personalegruppe.
CPE15o-KI12