Kognitiv og social udvikling
Valgfag sundhedsfremme og bevægelse 2023

Vores selvvalgte case:

”Denne case handler om 4-årige Christian, hvor børnehavens primære bekymringer handler om Christians sociale relationer med de andre børn og Christians følelsesmæssige reaktionsmønstre.

Christian har ikke gået i børnehaven i lang tid, da han er tilflyttet fra en anden kommune. Børnehaven beskriver bekymringen for Christians trivsel som socialt betinget og i relation til kammeratskab med andre børn. Børnehaven fortæller, at Christians måde at komme i kontakt med de andre børn ikke er god. Christian er svær at fastholde i leg i mere end 4-5 minutter. Han trækker sig ud af legen. Børnehaven fortæller, at Christian oplever, at de andre børn ikke vil lege med ham, at han ingen legekammerater har, at de andre driller, at de snyder ham og ikke vil lege med ham. Christian har ikke blik for fællesskabet, falder ikke ind i fællesskabet, ved ikke, hvordan man kommer ind i fællesskabet. Han vælger derfor ofte de voksne frem for børnene. Christian oplever ikke, at han leger med andre børn – heller ikke når han rent faktisk gør det. Han påtager sig en offerrolle, og de andre driller ham også lidt.
Christian beskrives som sårbar, set ved at han græder meget. Han har uvante reaktioner set i forhold til det, der sker for ham. Han kan sætte sig ned på gulvet og resignere fuldstændig. Det sociale og hans selvværd er det, der bekymrer børnehaven mest.
Det motoriske er også lidt en udfordring, hvor fx det at cykle er noget, han undgår.” (Villumsen, A, M (2019, 21.12)

Problemstillinger:

De primære problemstillinger i casen omhandler Christians sociale relationer, da han oplever at de andre børn ikke vil lege med ham. Han føler sig drillet, snydt og valgt fra i fællesskabet. Han påtager sig ofte en offerrolle, og hans selvværd er det, der bekymrer børnehaven mest. Udover de sociale relationer, har Christian svært ved at komme i kontakt med de andre børn, og samtidig har han svært ved at fastholde sig i en leg i mere end fire-fem minutter før han trækker sig ud af legene.

Tematikker:

Vi har valgt at arbejde med tematikker, der handler om Christians sociale relationer, hans koncentration i leg samt hans motoriske udfordringer. Idet Christian har det svært med de sociale relationer, har vi valgt at fokusere på begreber som trivsel, mental sundhed, da hans trivsel i børnehaven kan være påvirket af de sociale og mentale faktorer. Da Christian har svært ved at opretholde positive relationer, har vi også valgt at inkludere begrebet mental sundhed, da det omfatter vores evne til at håndtere vores følelser på en sund måde. Vi har derudover valgt at inkludere Mosers blomst, da der gennem idræt, leg og bevægelsesaktiviteter ligger en potentiel ressource i forhold til barnets læring på alle læringsområder. Vores aktivitet vi har valgt at lave, med udgangspunkt i Christian, er baseret på Mosers blomst fire læringsområder.

Teoretisk model Mosers blomst:

Mosers blomst er udviklet af Thomas Moser, professor i idrætsvidenskab, og lektor og ph.d. i idræt og pædagogik Mia Herskind. Thomas Moser var med til at udarbejde læreplanstemaet for idræt, leg og bevægelse i dagtilbud. Hans forskning kredser om kroppens betydning for hele menneskes udvikling og læring. Man kan bruge Mosers og Herskinds til at få en forståelse af, hvilke læringsområder der kan være i spil, når der arbejdes med krop og bevægelse i et didaktisk perspektiv (Sederberg, M, Kortbek, K, & Bahrenscheer, A, 2018, s.86).

Modellen viser en blomst med fire kronblade. I centrum står krop og bevægelse som en metodisk tilgang til at sætte pædagogiske mål inden for fire læringsområder i forhold til hele barnets udvikling og læring. De fire læringsområder er: det emotionelt-psykiske, det motorisk-kropslige, det sociale og det kognitive.

Det emotionelle blad: har fokus på den personlige læring, og på hvordan vores indbyrdes relationer kan have betydning for vores trivsel og identitetsdannelse (Sederberg, M, Kortbek, K, & Bahrenscheer, A, 2018, s.87).

Det sansemotoriske blad: Her gives et billede af det sansemæssige læringspotentiale i forhold til at udvikle sig motorisk og muligheden for at udforske og tilegne sig verden gennem sanserne og kropslige erfaringer (Sederberg, M, Kortbek, K, & Bahrenscheer, A, 2018, s.87).

Det sociale blad: Her sættes fokus på, hvordan vores krop relaterer sig til andre i sociale fællesskaber gennem udviklingen af social kompetence (Sederberg, M, Kortbek, K, & Bahrenscheer, A, 2018, s.87).

Det kognitive blad: Her fokuseres der på en bevidst og reflekteret viden om kroppens grundlæggende funktioner. Overordnet set handler det kognitive om perception, koncentration, opmærksomhed, hukommelse, erkendelse og problemløsning (Sederberg, M, Kortbek, K, & Bahrenscheer, A, 2018, s.87).

Mål:

Vi har to målgrupper – herunder den primære, som er barnet Christian. Dertil er der den sekundære, som er resten af “stuen” og dermed de andre børn. Målgruppen er tre- fire årig, som bevæger sig fra vuggestue til børnehave og dermed går fra at være de store til de små igen. Vores primære målgruppe, Christian, er tilflytter og dermed helt ny i børnehaven. Den primære målgruppes mentale sundhed er svækket i den forbindelse at han er ny i børnehaven og I forvejen har svært ved at danne sociale relationer. Den sekundære målgruppen, befinder sig et sted hvor man begynder at danne og udvikle sociale relationer, gennem leg, rollelege og lege i de fire forskellige stemningslege og praksisser (Skovbjerg. H, M. 2017).

Rammer:

Aktiviteten kan både forgå indenfor, men også udenfor og den er struktureret, men samtidigt giver den mulighed for medbestemmelse, så deltagerne kan gøre aktivitet til deres egen og komme i flow på bedste måde.

Aktiviteternes regler:

  • Aktivitet 1 det Emotionel: I denne aktivitet, har vi fokus på det positive hos hinanden. Her handler det om at alle har et stykke papir på ryggen, og så skal man gå rundt og skriv positive ting på hinandens papir
  • Aktivitet 2 det sociale: Ærteposeleg: man står i rundkreds og en starter med at kaste en ærtepose til en person, så kaster den person videre til næste, indtil alle har haft den. Man skal huske den man kaster den til, for når man så er færdig med den runde, kaster de forfra til den person man kastede til i første omgang, den person der starter, bliver ved med at tilføje en ærtepose indtil legen går i stykker
  • Aktivitet 3 Sansemotorisk: I aktivitet tre, er det en forhindringsbane, hvor der er fokus på det motoriske, ved at man skal komme igennem/over en forhindringsbane, men samtidigt får man stimuleret de forskellige sanser.
  • Aktivitet 4 Kognitiv: Her gælder det om at man på sit hold, skal løbe ned til den anden ende og kigge på et papir, hvorefter at løbe tilbage og huske de figur, man så, det kan være et æble, hus, træ eller andet. Og så gælder det om at ramme den rigtige rækkefælge hurtigst.

Skrevet af Malia, Anna, Asta & Amalie
Sundhedsfremme og bevægelse 2023 – Campus Carlsberg
pucf21-sb02
pucf21-sb02