Formål: At blive bevidst om forskellige kulturelt betingede måder at kommunikere på, og hvordan nonverbal kommunikation har betydning, herunder i forbindelse med tosprogede børns identitetsdannelse og deltagelsesmuligheder.

Målgruppe: Tosprogede børn fra børnehavealder i daginstitutioner. 

Deltagerantal: Ubegrænset

Tidsforbrug: 10-20 minutter afhængig af gruppe-antal.

Beskrivelse: Aktiviteten foregår således at deltagerne bliver inddelt i 2-3 grupper, hvor hver gruppe skal lave en række hver især. Den sidste deltager, der står i hver række, får vist et billede eller en situation af de studerende/pædagog. Derefter skal vedkommende prikke den næste i rækken på skulderen og forklare/vise via nonverbal kommunikation som f.eks. gennem kropssprog, mimik eller bevægelser, hvad der er på billedet. De andre i rækken må ikke kigge tilbage indtil, de selv bliver prikket på skulderen, og det er deres tur. Den første i rækken skal vise og gætte, hvad det er, der er blevet vist på papiret. Afslutningsvist tales der om, hvad den nonverbale kommunikation gjorde ved aktiviteten. 

Materialer/krav til de fysiske rammer: God plads til, at de deltagende kan stå i rækker. Der printes på forhånd billeder med de forskellige karakterer/situationer. 

Faglige og didaktiske overvejelser: For at øge den meningsfuld dimension i aktiviteten kan det være en god ide at vælge nogle billeder som børnene er fortrolige med eller som man i forvejen vide at børnene er optaget af.   

Variationer: Billeder eller situationers sværhedsgrad skal tilpasses til den målgruppe, man udfører aktiviteten med. 

Tips til afslutning af aktivitet: Når aktiviteten er afsluttet, kan det være en god ide at samle deltagerne og få snakket om, hvad de har oplevede med aktiviteten, som for eksempel hvad der var sjovt ved den, hvad har deltagerne lagt mærke til samt, hvordan det føles at bruge kroppen til at kommunikere sig med, eller hvordan deltagerne har samarbejdet.  

Gode råd: Den efterfølgende refleksion over aktiviteten i grupperne er væsentlig. Brug deltagernes  konkrete  beskrivelser  af  stemninger,  følelser og adfærd som udgangspunkt for en fælles refleksion  over,  hvad  der  er  på  spil  i  kulturmøder;  herunder  hvordan  mennesker  handler, agerer og selv fortolker verden, når den skal kommunikere sig på en anden måde som de ikke er vant til.  

 

 

Lavet af: Farikha Rauf, Maria Paraskeva, Priscila Pitt og Zeinab Ahmed.
pucf20-ki02
pucf20-ki02