På valgfaget ”Kulturmøde og interkulturalitet” har vi bl.a. lært om kulturforståelse og møder med andre kulturer. Jeg har derfor valgt at arbejde med kulturmødet mellem forskellige kulturer i forhold til forældre og pædagoger i en daginstitution. Mine erfaringer fra praktik og perioder som pædagogmedhjælper har givet mig en oplevelse af, at forældre fra forskellige kulturer kan have vidt forskellige opfattelser af betydningen af tidlig indsats og forældrenes betydning for barnets sprogudvikling samt dagtilbuddets betydning i forhold til læring. Samtidigt bliver forældre fra andre kulturer ikke altid direkte orienteret om de forventninger, som dagtilbuddet stiller til dem som forældre. Forventningerne er jo en del af det danske dagtilbuds egen kulturforståelse og forbliver ofte uudtalte i mødet med forældre meden anden kulturbaggrund, som kan have anden opfattelse af både deres egen og dagtilbuddets rolle. Derfor kan det give anledning til misforståelser og manglende samarbejde, så det enkelte barn måske ikke får de bedste betingelser for udvikling både i hjemmet og i dagtilbud.

I min intervention har jeg valgt at fokusere på børns sproglige udvikling – både børnenes modersmål og danske sprog.
Som forarbejde til min intervention har jeg lavet feltarbejde i form af et interview med en pædagog, som også er uddannet sprogpædagog. Pædagogen arbejder i en institution, hvor der er meget fokus på sprogarbejdet, og hvor mange af børnene er flersprogede og kommer fra mange forskellige kulturbaggrunde. Jeg var især interesseret i at høre, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om at støtte deres børns sprogudvikling. Ifølge sprogpædagogen får forældrene – både med dansk kulturbaggrund eller anden kulturbaggrund – viden om, hvordan de kan stimulere deres børns sprog derhjemme, men de for ingen konkrete eksempler på, hvordan de kan styrke deres børns sprog.

Hermed er forventningerne til forældrenes støtte til deres børns sprogudvikling uudtalte, og samarbejde mellem hjem og dagtilbud er således ikke så godt, som det kunne være, hvis forældrene fik konkrete eksempler på, hvordan de derhjemme kunne understøtte barnet i det, som det lærte i daginstitutionen.

Dette gav mig inspiration til at lave en intervention målrettet forældrene i sprogpædagogens institution. Interventionen går ud på at give forældrene – uanset deres kulturelle baggrund – viden, eksempler og materialer til, hvordan de kan stimulere deres børns sprogudvikling derhjemme. Det er vigtigt at møde forældrene anerkendende og samtidigt give dem oplysning om, hvor stor en betydning de har for deres barns sproglige udvikling, og hvor vigtigt det er, at deres barn udvikler et godt modersmål – uanset om det er dansk eller et andet sprog.

Den pågældende institution har fokus på ”Sproggaven”, som indeholder metoden udvidet dialogisk læsning (dvs. dialogisk læsning med tilhørende fokusord og sprog- og literacyudviklende aktiviteter). Det er vigtigt, at min intervention passer til Sproggaven med udvidet dialogisk læsning. Min intervention går derfor ud på, at forældrene får både viden og konkrete eksempler på, hvordan de derhjemme kan lave udvidet dialogisk læsning og dermed understøtte deres børns sprogudvikling derhjemme ved hjælp af de materialer, som bliver brugt i institutionen.

Til forældrene har jeg lavet konkrete eksempler og materialer til sprogunderstøttende aktiviteter. Jeg har kombineret dialogisk læsning og brugen af fokusord til at lave en beskrivelse af nogle sprogudviklende aktiviteter og lege, som forældre kan lave med børnene. Jeg anbefaler institutionen, at de giver forældrene mulighed for at låne den bog, der læses i dagtilbuddet med hjem. Det er bedst, hvis bogen kan fås på forældrenes modersmål. Hvis ikke, kan det nok lade sig gøre at skrive på forældrenes modersmål, hvad den handler om, så forældrene på deres eget modersmål kan fortælle historien ud fra billederne. Fokusordene skal også oversættes til forældrenes modersmål. Så kan forældrene lære børnene disse ord på modersmålet, så børnene lettere kan tilegne sig betydningen af dem på dansk i institutionen.

På seminardagen vil jeg redegøre for de begreber, som jeg har arbejdet med. Jeg vil derudover også præsentere nogle af de lege og aktiviteter, som min intervention består af.

 

Charlotte Aaen Thorsen, CPE16o-KI11

 
CPE16o-KI11