Indlæg til seminardagskatalog

Vi har Kulturmøde & Interkulturalitet som valgfag, og dette valgfag har som kompetencemål, at den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter, samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Vores kulturelle intervention har foregået i en børnehave i Valby. Vi har med udgangspunkt i dialogisk læsning læst en bog med den 5-årige børnegruppe bestående af ti børn. Bogen hedder Nour og Noras førte dag i børnehaveog er skrevet af Camilla Kaj Paulsen. Bogens omdrejningspunkt er kulturmøder samt dialog herom. Tanken bag bogen er at starte samtale med børn omkring kulturforskelle og – ligheder med henblik på at normalisere dét at have forskellige kulturer. Efter læsningen udførte vi en kreativ aktivitet, hvor børnene fik til opgave at tegne et selvportræt, som vi afslutningsvis talte om og sammenlignede i forhold til, hvor vi er forskellige, og hvor vi er ens.

Formålet med interventionen har grundlæggende været at skabe en større gensidig anerkendelse af forskelligheder og dermed en udvidet normalitetsforståelse.

I forhold til rammeforudsætningerne for interventionen havde vi brug for et forholdsvist neutralt rum uden for mange distraherende elementer med plads på gulvet til en rundkreds, hvor læsningen kunne foregå, samt med borde og stole hvor den kreative del kunne foregå.

Da kulturmøde og diversitet er komplekse emner, som er svære for en 5-årig at forstå samt forholde sig til, fandt vi dialogisk læsning som et effektivt middel i forhold til formidlingen af emnet. Hovedpersonerne i bogen er børn, som børnegruppen er jævnaldrende med, og størstedelen af bogen foregår i en børnehave. Dette giver børnene mulighed for at kunne spejle sig i og identificere sig med bogens hovedpersoner.

Grunden til at vi netop har valgt at udforme vores kulturelle intervention som ovenstående har været på baggrund af et tidligere besøg i den pågældende daginstitution, hvor vi interviewede en pædagog omkring, hvordan institutionen arbejder med og imødekommer forskellige kulturer. Vi oplevede her, at institutionen overvejende repræsenterede en dansk monokultur igennem det pædagogiske arbejde, på trods af en multikulturel børnegruppe, hvilket vi fandt problematisk. Derfor har vi forsøgt at skabe en aktivitet, som kan bidrage til et bredere kulturelt fokus blandt både børn og personale i institutionen.

I løbet af VK-forløbet er vi blevet bekendt med flere forskellige kulturbegreber og –forståelser, blandt andet Iben Jensens to kulturbegreber; det komplekse kulturbegreb og det beskrivende kulturbegreb. Ifølge Iben Jensen drejer det komplekse kulturbegreb sig grundlæggende om, at man stiller sig undersøgende overfor kultur og forskelle fremfor forklarende. Det vil sige, at man ser på kultur, som noget man gør og ikke noget, man er. Det komplekse kulturbegreb står i modsætning til det beskrivende kulturbegreb, som i højere grad ser kultur, som noget man er, og her forklarer man primært menneskers handlinger ud fra deres kulturelle baggrund.

Målet med en aktivitet som ovenstående har altså været at møde det enkelte barn med et mere komplekst kulturbegreb.

 

Gruppe 3: Katrine, Maria, Cansu & Therese
puce17-ki02