Spænder dine fordomme om medstuderende ben for at opnå et vellykket samarbejde i studiegruppen?

 

Præsentation af os og VK forløbet

Vi er Tenna og Therese fra SOS-specialiseringen. På 5. semester har vi haft valgmodulet ‘Kulturmøde og interkulturalitet’. Her har vi beskæftiget os med forståelser for forskellige målgrupper, livssituationer og kulturer. Vi har blandt andet fået et indblik i kultursociologen Iben Jensens syn på det komplekse kulturbegreb, hvor kultur anses for at være det vi er i os selv og det som skabes i forhold til andre. Kultur er altså foranderlig. Vores intervention vil bære præg af Jensens syn på begrebet.

Vi har på modulet udført et feltarbejde på et job- og aktivitetscenter for mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Et feltarbejde er en metodisk strategi, hvor man går på opdagelse mellem mennesker i felten, bedre kendt som praksis. Ud fra bogen ‘Kulturanalyse – kort fortalt’ skrevet af Kirsten Hastrup m.fl. , har vi fået værktøjer til at udføre præ-, medio- og postfase i feltarbejdet.

Vores interesse og undersøgelsesfokus for vores feltarbejde har været at få viden om, hvordan pædagogerne på dagtilbuddet omtaler og taler til borgere og vikarer, og om der bevidst eller ubevidst opstår forskellige positioner i personalegruppen samt om der på dagtilbuddet opstår en nonverbal kultur for hvordan der handles i pædagogiske situationer.

Vi har opnået vores viden ved at indsamle empirisk materiale gennem (deltager)observationer samt kvalitative interviews af fast- og vikarpersonale samt borgere.

 

Kompetence-, videns- og færdighedsmål tilknyttet til interventionen

Kompetencemål: “Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis”.

Vi har valgt at denne intervention skal baseres på to videns- og færdighedsmål fra VK-forløbet. I vores intervention vurderer vi interkulturelle processer og aktiviteters betydning for de deltagendes fællesskab, trivsel, identitet og dannelse. Det kan give os et billede af hvordan interkulturelle forholds betydning har for individet, gruppen og samfundet.
Gennem vores VK-forløb har vi fået værktøjer via. relevant teori fra studiet og vores feltarbejde til at kunne tilrettelægge og lede pædagogiske aktiviteter, hvor kulturel diversitet, kulturel produktion og kulturmøder er i fokus. Ovenstående bliver inddraget som perspektiv og ressource i interventionen og det senere eksamensarbejde.

 

Interventionens intention

Vores intervention tager udgangspunkt i, at der kan være en tendens til at se fordomme, forforståelser og forskelle som en hindring for et fornuftigt samarbejde. Her vil vi gerne vise at forskelle kan være brugbare ressourcer i samarbejde mennesker imellem, når de deltagende er åbne for at nye kulturmøder opstår.

 

Præsentation af interventionen

Gennem feltarbejdet blev vi optaget af, hvilken kommunikationskultur vores fulgte personalegruppe havde opbygget i teamet. Vi observerede at der i flere situationer manglede retningslinjer for verbal kommunikation, både internt og overfor borgerne. Den tavse viden dominerede i flere sammenhænge, og det kunne spænde ben for en fælles kultur om, hvordan praksis skulle udføres. Specielt har interventionen, lavet på stedet, fokus på at stille pædagogerne bestemte udsagn, som de derefter skal tage stilling til. Her er der tid til refleksioner og evaluering af personalegruppens samarbejde som helhed.

 

Derfor har vi valgt at udarbejde en intervention, der kan give plads til, at pædagogerne og vi som studerende kan få lov til at samarbejde om at søge mod en fælles kultur for, hvordan blandt andet værdier, normer, intentioner, arbejdsgange, vaner og rutiner bliver inddraget i praksis og i studiegruppen.

 

Tenna & Therese

 
puce17-ki03