Baggrund og idé

Målgruppen for vores feltarbejde og senere analyse, har været børn i førskolealderen, i Rødovre kommune. Dette har vi valgt, da vi gerne ville undersøge kulturforskellene i henholdsvis børnehave og fritidsordning og hvordan børnene i praksis bliver forberedt på denne overgang mellem institutionskulturer.

Vi har valgt dette kulturelle fokus for opgaven, da vi mener, at kulturforskellene mellem børnehave og skole er et område, der i forvejen er stort fokus på. Vi har i den forbindelse, været ude og interviewe og observere i en børnehave i Rødovre kommune, hvor vi fandt ud af, at samtlige af vores forforståelser omkring hvordan og hvilket samarbejde, der var.

Derfor har vi valgt at lave en brochure, som kan være et værktøj til at skabe en fornuftig overgang for børnene og bedst muligt hjælpe dem gennem, kulturskiftet, uden at der en risiko for at fastholde børnene i stigmatiseringer/kategorier på baggrund af alder og køn.

Derudover, har vi været i kontakt med en pædagogisk konsulent fra Rødovre kommune, som også har været inspirationskilde til udarbejdelsen af brochuren.

I arbejdet med brochuren, har vi haft de samme begreber i spil, som vi havde i spil, i vores feltarbejde samt analyse og bearbejdelsen af dette.

 

Det teoretiske og didaktiske aspekt

Har vi gennem denne proces, valgt at fokusere på begreberne, stigmatisering, kategorisering og køn.

Vi har vil kort fortælle hvad de forskellige begreber betyder.

Stigmatisering:
Stigmatisering dækker over den proces hvor en person bliver tilskrevet nogle negative egenskaber på baggrund af enkelte handlinger

Kategorisering:
Kategorisering handler om hvordan man som menneske definerer andre mennesker i samfundet på, dvs at lave en opdeling ud fra hvad man forstår fx mand/kvinde, barn/voksen, ung/gammel,

Køn:
Der findes mange forskellige kønsopfattelser, vi har taget udgangspunkt i et konstruktivistisk syn på køn. Med dette kan man sige at køn ikke er noget man er født med, men noget man lærer igennem sin opvækst, f.eks.  hvordan man skal opføre sig i forskellige sociale sammenhænge som fx mand eller kvinde. (Jensen, I. Grundbog i Kulturforståelse)

Formålet og ulemper

Formålet med brochuren vi har udarbejdet, er at lave et redskab til hvordan overgangen fra børnehave til fritidsordning kan se ud.

Derfor har vi i vores brochure, givet et eksempel på hvordan man som børnehave kan arbejde med overgangen, samt hvordan man kan gøre det i den fritidsordning barnet skal hen til.

Til sidst har vi også givet et eksempel på hvordan, samarbejde mellem institutionerne kunne se ud. Her har vi lavet nogle forslag til aktiviteter, der kunne komme i brug for at støtte samarbejdet i overgangen. Vores håb med at lave denne brochure, var at se om vi kunne være med at til mindske risikoen for stigmatisering og kategorisering.

Vi har i vores gruppe udarbejdet denne her brochure, som en ide. Da vores tanke har været at brochuren skulle være et redskab, har vi i gruppen reflekteret over hvorvidt disse værktøjer kan benyttes i praksis med henblik på ressourcer og tid. Som udgangspunkt kan dette lade sig gøre dog er vi klar over at man i pædagogisk praksis i dag godt kan være pressede på mange forskellige områder, hvilket også har været med i vores overvejelser.

 

Alexander Luplau-Petersen, Helena Ammcha, Ibrahim Assekkak, Ida Marie Frem Jensen og Katrine Roslind Haastrup
pucf17-ki02
pucf17-ki02
pucf17-ki02