Vores observation og interview under feltarbejdet har vist os, at pædagoger mangler redskaber til at arbejde med kulturforskelle. Vi kiggede på kategorisering, stigmatisering og kommunikation. Derfra har vi analyseret på disse begreber og kigget på hvordan det påvirker børns kulturelle identitet.

Herefter har vi udarbejdet nogle idéer til forskellige redskaber pædagoger kan bruge for at arbejdet med kulturforskelle bliver en del af hverdagen i daginstitutioner, og derved være med til at forebygge kategorisering og stigmatisering. Herunder følger beskrivelse af vores projekt, formål og hvordan vi vil nå det.

 

Målgruppe: Børnehave (4-6 år) fagligt personale i institutionen

 

Beskrivelse af projektet: At planlægge og gennemføre en kulturuge i institutionen hvor alle børnene bidrager med kulturvaner hjemmefra og mad eller andre kulturelle ting fra eget hjem der har betydning for hvert barn/hjem. I løbet af ugen arbejder alle sammen med kultur i fællesskab i institutionen hvor ugen afsluttes med at invitere forældrene med til en kulturaften hvor alle børnene er repræsenteret. I løbet af ugen skal personalet i institutionen også deltage, og samtidig informeres og sætte sig ind i begreber som kulturforståelse og kategorisering med det formål at de skal få en større forståelse for diversitet i institutionen og kunne skabe et fællesskab som ikke er baseret på “os” og “dem”.

Inden kulturprojektets start, vil vi afholde et p-møde hvor vi vil klæde personalet på til at kunne varetage de opgaver og forskellige samtaler der vil blive lagt op til i løbet af ugen. Der vil både være et møde inden kulturugen samt efterfølgende for at følge op på hvordan det er gået og hvad der var godt og hvad der kunne blive bedre.

Vi vil også afholde et forældremøde hvor forældrene bliver informeret om hvad der skal foregå iløbet af den planlagte kulturuge, og hvor vi vil komme som indslag og holde et kort oplæg om kulturforståelse og formålet med projektet. Dette for at skabe nysgerrighed og motivation for forældrene til at deltage sammen med børnene hjemmefra.

Alle børnene bidrager med mad/traditioner/tøj/traditionelle ting hjemmefra som ikke er baseret på land/nationalitet, men baseret på de kulturvaner man har i hjemmet – for at belyse at selv om man kommer fra samme land kan det være forskel på hvilke normer der eksisterer i hjemmet og hvilken mad man spiser og hvilke traditioner og regler de forholder sig til i hjemmet. Her er det vigtigt ikke at trække sine forforståelser ned over børnene, og samtidig kan det være med til at ændre ens forforståelser ved at være åben og nysgerrig på de forskellige kulturer der bliver repræsenteret. Vi vil sammen i institutionen udarbejde et årshjul som vil blive anvendt i løbet af året som er tilpasset børnene på stuen, og hjulet vil blive løbende opdateret så alle børn er repræsenteret.

Formål: Nedbryde fordomme og forforståelser, og skabe en større mangfoldighed og et større fællesskab i institutionen. Afkategorisering i personalegruppen. Forhindre stigmatiseringsprosesser. Gøre børnene trygge i sin identitet, sit ophav og fokus på at være stolt af hvor man kommer fra (hjemmet ikke ophavsland). Læring på en kreativ måde og noget man kan have fokus på hele året i forbindelse med årshjul.

Rammeforudsætninger:

  • Børnehavebørn
  • At forældre og personale er aktivt deltagende og åbne for projektet

Herunder er en skitse af et årshjul som vi vil bruge til projektet hvor månedene er representeret med forskellige højtider og traditioner. Dette vil vi have med til seminardagen samt andre kreative redskaber til arbejdet med den planlagte kulturuge.

Navn på gruppemedlemmer (gruppe 5):
– Stine Haugen Rolfsen
– Laura Provstgaard Lange
– Anne Mette Duncan Lauritzen

pucf17-ki02
pucf17-ki02
pucf17-ki02