Indhold

Aktiviteten kan tilrettelægges så den tilgodeser alle de 6 læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan: grundlæggende bygger aktiviteten på sprog, kommunikation, fællesskab og æstetik, og hertil kan aktiviteten afholdes i naturen eller omhandle naturtema – herved inddrages natur, udeliv og science. Ved at aktiviteten er præstationsorienteret, altså at deltagerne står foran en gruppe og fremfører noget, kan det bidrage til alsidig personlig udvikling – da det kan være grænseoverskridende at stille sig op foran andre – herved afprøves og arbejdes der med redskaber til at styrke netop dette.

Vores udgangspunkt er at aktiviteten tilpasses deltagergruppens zone for nærmeste udvikling, så der er genkendelige elementer med, men måske også et par elementer med som kan udfordre gruppen. Kortene i aktiviteten illustrerer forskellige følelser. Vi målsætter at aktiviteten bliver holdt uden udefrakommende forstyrrelser da det kan afbryde evt. opnået flow.

For at give deltagergruppen ejerskab for aktiviteten, som kan resultere i styrket engagement, indledes den med en kreativ skabende proces, hvor deltagergruppen inddrages i fremstillings-processen af følelseskortene.

 

Rammesætning 

Målgruppen for denne aktivitet er fra 3 år og op, da det kræver en vis sproglig kompetence at kunne indgå og deltage. Aktivitetens tidsmæssige omfang tilpasses til  deltagergruppen. Denne aktivitet kan udføres i næsten alle rum hvor der er plads til ’publikum’ og kropslig udfoldelse: hvad enten det er i et klasselokale, i en gymnastiksal, en tumlesal eller blot på børnenes stue. Aktiviteten er sat op som en samarbejdsstyrkende øvelse med fokus på børnefællesskabet, som har fokus på sprog, sprogforståelse og sprogudvikling, samt den fysiske udfoldelse og dennes indflydelse på læring og udvikling. Aktiviteten kan tematiseres – hvis deltagergruppen arbejder med et bestemt tema, kan elementerne tage udgangspunkt heri.

Deltagergruppen skal som minimum bestå af +4 personer. Det kan aftales indbyrdes om det er én person der fremfører kortet, eller om 2 personer vil gøre det sammen (hvis det er mere trygt at stå med en ven ved sin side). Vores faglige overvejelser baserer sig på at aktiviteten skal bruges til at styrke fællesskabet igennem en samarbejdsorienteret tilgang til afholdes af aktiviteten: gæt og grimasser – altså at aktiviteten ikke indtager konkurrenceform, men at den i stedet baserer sig på at deltagerne i aktiviteten støtter og hjælper hinanden. Derfor har deltagerne også mulighed for at vælge om de vil fremføre deres kort alene eller sammen med en ven.

 

Målet med aktiviteten

“Det hjælper dit barn til at forstå, hvem barnet selv er og at andre tænker på en anden måde end barnet selv. Det er vigtigt for at barnet udvikler selvværd, empati og forståelse for andre og med tiden lærer at finde balance mellem egne og andres ønsker og behov” børns vilkår.

Formålet med aktiviteten er at udtrykke sig gennem et kropsligt æstetisk udtryk, som tager udgangspunkt i forudarbejdede kort, som illustrerer forskellige følelser. Aktiviteten giver de deltagende individer træningsmulighed i at turde stå foran et ’publikum’ og fremvise noget. Ligeledes styrker aktiviteten deltagergruppens forståelse og kendskab til forskellige følelser, at kunne bruge og udtrykke forskellige følelser,  samt styrker aktiviteten den sproglige kompetence.

 

Didaktiske overvejelser

Aktiviteten bidrager til at deltagergruppen bliver mere opmærksomme på hinanden og bedre til at aflæse hinandens kropssprog og følelser uden ord – dette kan bruges i f.eks. konfliktløsnings-situationer i dagligdagen. Turtagning og respekt for andre, deres tid, rum og følelser bliver afgørende kompetencer for at legen kan afholdes – at vi støtter op om hinanden og hjælper hinanden med at være i aktiviteten og være trygge i aktiviteten.

Aktiviteten kan danne grundlag til efterfølgende dialog med deltagergruppen omkring følelser, i hvilke situationer de forskellige følelser kan opstå, og hvordan de forskellige følelser kan føles på vores krop – hvordan kan vi mærke vreden? kan vi beskrive vreden? hvornår har vi følt vrede? At arbejde med følelser kan være med til at styrke deltagergruppens evne til selvregulering, til konflikthåndtering, samt at lære dem at de forskellige følelser er okay at have og føle, men samtidig også lære hvilke redskaber vi kan bruge til at komme igennem og videre fra følelsen.

“Børn danner sig erfaringer med den kvalitet af omsorg, de modtager. De vurderer om det kan betale sig for dem at række ud – om de kan regne med at få hjælp til deres følelser” Johanne Smith-Nielsen, forsker v. Center for Tidlig Indsats og familieforskning.

 

Gruppe 5

Cecilie Hansen, paed205012

Kristian Nielsen, paed205661

Louise Buch, 101171299

Julie Vixø, paed205535

puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d