Med natur og udeliv som valgfag, er der kommet mange forskellige emner på banen, men det som har optaget vores gruppe mest, er begrebet bæredygtighed. Begrebet er et paraplybegreb, hvor man kan anse flere forhold: Miljømæssig-, demokratisk-, social-, økonomisk-, pædagogisk etc.  bæredygtighed (Wohlgemuth, 2006). Det er et plus begreb hvor man anerkender at der på jorden ikke er uendelige mængder ressourcer og at vi som beboer på jorden skal have en målsætning for hvordan vi ikke opbruger ressourcerne samt fordeler dem ligeligt blandt os og vores efterkommere (Wohlgemuth, 2006). 

Mennesker producerer affald, som ingen andre arter ønsker eller kan bruge til noget. Som en konsekvens af vores adfærd har vi nu klimaforandring, insekt, død, plast i havene og rod i økosystemerne. Alt dette skyldes det affald, vi producerer. Denne udvikling er uholdbar, og vi må derfor finde løsninger, der kan afhjælpe problemerne (Lau, 2019). Danmark er et af de lande som producerer mest skrald om året, op til 813 kg husholdningsaffald pr. indbygger (Naturfredningsforening, u.d.).

Som pædagoger har vi en afgørende betydning for at fremme børns forståelse for natur og bæredygtighed. Ved at skabe deltagelsesmuligheder og mening med naturoplevelser kan vi udvikle børnenes viden (Broström & Frøkjær, 2022). 

Vi vil fremme børnenes handlekompetencer inden for bæredygtighed gennem en aktiv og eksperimenterende tilgang til temaerne affaldsindsamling, affaldssortering, affaldsnedbrydning og genanvendelse. Sammen med børnene samler og sorterer vi affald og lærer i processen hvordan affaldet bliver håndteret, genanvendt, nedbrudt og fungerer som en ressource, der kan udnyttes til varme, strøm eller andet. Ved at håndtere affaldet på smarte og kreative måder kan vi skabe ny værdi. Vi kan alle føle os små og ubetydelige i forhold til en stor verden, men mange små handlinger kan gøre en stor forskel. Hver især påvirker og forandrer vi verden. Vores materielle forbrug har konsekvenser for økosystemet og viden om vores forbrug og en kritisk tilgang til vores adfærd er afgørende for at skabe forandring (Lau, 2019).

På denne måde hjælper vi børnene til modige handlinger ved at balancere børnenes kritiske indsigt og angst med optimisme og håb (Broström & Frøkjær, 2022)


Store nok til at forstå, men stadig børn
Som kommende skole fritidspædagoger har vi en bred målgruppe at vælge imellem, men for dette projekt ser vi det interessant at starte så tidligt så muligt, for at skabe en bevidsthed hos børnene. Derfor er dette projekt tiltænkt indskolingen (0-3 klasse, 5-9-årige) hvor en hel klasse vil kunne være deltagende ad gangen (20-30 børn ca.). 

Da pædagoger i dag er deltagende i skolen, har projektet derfor mulighed for at være et fællesprojekt mellem skole og fritidshjem. Det er en aktivitet som ikke kræver meget forberedelsestid, men tid til at udføre for at kunne have en god dialog – til gengæld kræver den bare et almindeligt lokale eller uderum fysisk. 


Skraldesortering med børn
Projektet vil være delt op i fire faser, som skal være med til at give børnene viden, interesse, forståelse og lyst til at passe på vores jord. 

  1. Vidensdeling: Her vil vi give børnene viden inden for bæredygtighed og affald. Derudover vil vi i ugen læse/hører skralde fortællingen fra Skralderup Kommune (Professionshøjskolen UCC, Aarhus Universitet/DPU , Københavns Kommune, & Afdelingen for Bæredygtig Udvikling) 
  2. Indsamling af skrald: I løbet af ugen vil vi samle skrald på forskellig vis, vi vil se hvor meget skrald vi producerer i ugens løb. Vi vil have en snak med børnene om hvorfor vi skaffer os af med bio affaldet igennem ugen. 
  3. Skraldesortering: Her vil vi samle skraldet vi har samlet og introducere til Affaldshierarkiet og sorterings markæterne – markæterne vil blive spredt ud på gulvet. Herfra får børnene til opgave at sorterer skraldet fra bordet ud mellem de forskellige markæter, efter bedste evne. 
  4. Genbrug: Som afslutning på projektet vil vi lave en kreativ dag, hvor vi forsøger at lave vores skrald om til noget nyt, som vi kan bruge i klassen, legen eller derhjemme.

Seminardagen
Vi har været på et besøg på vestforbrændingen, hvor vi til vores seminardag vil arbejde videre med sortering af skrald med børn, vores formål med aktiviteten er at lære børn hvordan man håndterer affald. Vi vil fremhæve fase 1 og 3, men tilpasset til vores studiekammerater og ikke se dem som indskolingsbørn. 

Vi vil på forhånd have samlet skrald til formålet og vil til sidst i vores fremlæggelse ligge alt skraldet ud på bordet og her er det så deltagernes opgave at sortere alt skraldet ud i de forskellige poster og undervejs snakke om hvor skraldet skal sorteres hen.  

Skrevet af gruppe 6: Amanda, Janus og Katja
pucf21-nu02
pucf21-nu02