Introduktion

I forbindelse med vores undervisningsforløb har vi lavet et feltarbejde. Vi har besøgt en børnehave, hvor målgruppen var 3-5-årige, og undersøgt hvilken måltidskultur der eksisterer. Her har vi specifikt kigget på kommunikationen blandt børnene og pædagogen, samt hvordan de handlede på baggrund af hinanden.

Vi observerede måltidssituationer, hvor vi nedskrev noter samt praksisfortællinger. Arbejdet har været med til at vi har kunnet bruge de faglige begreber fra undervisningen, der handler om kulturmødet mellem mennesker.

Kernebegreber:

Vi vil nedenfor præsentere kernebegreber fra vores undervisning, som har spillet en central rolle under vores arbejde. Der vil blive givet et indblik i diverse begreber samt deres sammenhæng til vores aktivitet/øvelse på seminardagen.

Kulturmøde

Kulturelle regler og normer er noget som mennesker handler på baggrund af. Det er dog vigtigt at forstå at man ikke kan forstå mennesker og deres opførsel ved blot at kigge på de regler og normer de handler ud fra. Man kan komme til at have en snæver forståelse af begrebet kulturmøde, som to mennesker, fra forskellige lande, der mødes. Et kulturmøde skal i stedet forstås som et møde mellem mennesker, hvor der er dialog imellem parterne. Mennesker der tilhører samme kultur kan stadigvæk være vidt forskellige fra hinanden, som nogle der kommer fra forskellige kulturer. Alle individer har deres personlige fortællinger, oplevelser og værdier med sig der er unikke og særlige for den enkelte.

Det komplekse kulturbegreb

Vi vil her introducere et kernebegreb som hedder det komplekse kulturbegreb, som er en måde at se og forstå kultur og verdenen på. Der findes ikke én virkelighed, men flere former for virkeligheder. Ens opfattelse vil altid være farvet og man vil forholde sig til virkeligheden på baggrund af sin egen position. Kultur bliver produceret og reproduceret i sociale situationer, da menneskers handlinger i dette kulturbegreb, er påvirket af den kontekst de befinder sig i. Samspillet har stor betydning og kultur bliver set som noget mennesket gør, da de handler ud fra egne opfattelser.

Interkulturel kompetence

Interkulturelle kompetencer har fokus på hvordan man kommunikerer i forbindelse med kulturmøder mellem mennesker. Som pædagog skal man respektere og forsøge at forstå den anden persons forudsætninger. Man skal være åben over for personen og lytte til hvad personen fortæller fremfor at vurdere på baggrund af egne forestillinger.

Interkulturelle kompetencer kvalificeres af, at man som pædagog er opmærksom på ikke at kategorisere negativt og handle ud fra den kategori. Samtidig skal man ikke tvinge sine egne normer og værdier ned på det andet menneske, men i stedet åbne en dialog med dem. Derfor er det en væsentlig pointe at man med disse kompetencer er opmærksom på, at det er muligt for to personer at opleve den samme situation forskelligt.

Caseøvelse med flere perspektiver

Under vores øvelse vil der blive vist en case, som er inspireret af vores feltarbejde. Ideen bag øvelsen er at det er væsentligt i pædagogisk praksis, at man er opmærksom på andres deltagelse. Øvelsen er primært rettet mod pædagogisk personale og bidrager til en øget refleksion. I øvelsen skal man sætte sig ind i andres positioner og forstå hvorfor de handler som de gør. Denne øvelse har en sammenhæng med kulturbegrebet, som kommer ind på at mennesker har forskellige opfattelser og at de handler på baggrund af disse opfattelser og konteksten. Man kan hermed øve sig i at sætte sig ind i hvordan andre mennesker føler og tænker når de står i en situation. Øvelsen åbner op for at man forkaster sine forestillinger og fokusere på hvilken kultur man skaber i mødet med andre mennesker. Det er en kompetence man som pædagog skal arbejde med i praksis og som falder ind under at besidde interkulturelle kompetencer.

Formålet med øvelsen

Denne aktivitet giver mulighed for at man kan arbejde med at se på en problemstilling ud fra flere synspunkter. Dette kan bidrage til en mere nuanceret forståelse for diverse handlemuligheder og perspektiver.

Øvelsen skal få de involverede til at indtage forskellige positioner og på den måde sætte sig ind i en anden persons forestillinger. Det skal give dem mulighed for at reflektere over en bestemt tematik og hvordan man kan udvide ens eget perspektiv. Dermed kan øvelsen være med til at udvikle ens interkulturelle kompetencer, da man forsøger at forstå andres forudsætninger og forholder sig åbent til disse. Man kan se hvilke adfærdsmønstre man er med til at skabe i en institution, hvor pædagogen ud fra sine egne handlinger kan påvirke børnene på diverse måder. Øvelsen viser at man kan dele erfaringer iblandt pædagoger i forhold til en problemstilling, hvor man forholder sig til alle, involveredes perspektiver.

pucf17-ki03
pucf17-ki03