Mål og rammer
Ud fra vores målgruppe børnehavebørn har vi skabt en aktivitet omkring mindfulness. I dagtilbud er der i høj grad fokus på bevægelse og sundhed. Der skal ifølge dagtilbudsloven skabes læringsmiljøer der tilgodeser fysisk udfoldelse og trivsel hos børn (LBK nr. 985 af 27/06/2022, §7, stk. 3, herefter kaldet dagtilbudsloven). Ud fra vores praksiserfaringer tegner der sig et billede af, at der ofte er fokus på aktiviteter der er i high arousal som får pulsen op, når der er fokus på et sundhedsperspektiv (BUPL, 2016). Men et andet aspekt af sundhed og bevægelse er mindfulness, hvor der skabes kropserfaringer hos målgruppen, som skal være med til at skabe low arousal. Ifølge børnepsykolog, Rikke Yde Tordrup, kan fokus på mindfulness være med til at hjælpe børnene med selv at regulere deres arousal og derigennem skabe kropslige erfaringer (BUPL, 2016). Kropslige erfaringer kan være med til at styrke barnets relationsdannelse til andre, at forstå sociale koder i fællesskabet samt at handle hensigtsmæssigt i konkrete situationer (Borre, 2018). Dette skal videre være med til at styrke barnets motoriske udfoldelse samt videreudvikle barnets handlekompetence og grænsesætning (Winther, 2014).

De fysiske rammer skal rumme hygge, nærvær og varme. Her går vores tanker på, at rummet ikke må være for stort eller koldt, så følelsen af nærhed ikke virker for fjernt. Med vores placering af yoga måtterne ønsker vi at skabe lighed og plads til alle, så der ikke opstår usikkerhed hos børnene. Varmen og nærværet skabes gennem dæmpet belysning og den rolig musik. Der vil være en tydelig rammesætning og guidning gennem aktiviteten fra de voksne.

Til seminariedagen har vi valgt at tilpasse vores aktivitet til de studerende, selvom den oprindeligt er tiltænkt børnehavebørn. Dette har vi valgt, for at kunne give de studerende en mere seriøs tilgang til aktiviteten. I stedet for at fortælle en historie vil vi i højere grad have fokus på at mærke kroppen.

I forhold til deltagerantallet vil målet være, at kunne inddrage alle børnene på stuen. Men ved indførelsen af aktiviteten tænker vi mindre grupper med af 7-8 børn vil være hensigtsmæssigt. Baggrunden er, at vi ønsker at skabe nærvær og tryghed omkring aktiviteten, og ser at nogle børn ofte har brug for tydelig guidning ved indførelse af nye tiltag (Winter, 2014). Her kan man videre overveje hvordan grupperne dannes i forhold til den børnegruppe, vi har med at gøre.

 

Indhold
Ved aktivitetens start bliver børnene guidet til hvor de skal lægge sig hen. Se billedet øverst for at visualisere aktivitetens opstillede læringsmiljø. Den voksne fortæller tydeligt rammerne for, hvad der skal ske og sætte stemningen for aktiviteten. En start på dette kunne lyde således:

“Nu sidder vi alle her. Lige om lidt dæmper jeg lyset og tænder noget roligt musik, og så skal I lægge jer ned på ryggen. Hvis I vil, må I gerne lukke øjnene. Så fortæller jeg stille og roligt en historie, og I skal bare bruge ørerne til at lytte, og så kan vi bagefter snakke sammen om hvad I oplevede. Nogle af jer får måske nogle billeder inden i hovedet af hvad jeg fortæller. Måske bliver i trætte og falder i søvn, eller også bliver i måske bare helt afslappet i kroppen – det er helt okay. Nu går jeg over og dæmper lyset og tænder musikken”.

Gennem fortællingen er det især vigtigt at de voksne har gjort sig overvejelser omkring den historie der fortælles. Hvis det er inde for barnets referenceramme, kan barnet nemmere billedliggøre fortællingen inde i hovedet. Derudover er det også relevant at overveje hvilke temaer der arbejdes med i historien, som særligt kan give anledning til forskellige stemninger. Efter aktiviteten kan det være en god afslutning i børnegruppen at snakke om hvad børnene oplevede undervejs. Måske har nogle oplevet det samme? huske tilbage på de følelser man havde under mindfulness og relatere dem til noget man har oplevet i hverdagen. Dette kan give anledning til at snakke om kroppens sprog og følelser i andre situationer (Winther, 2014).

Ninna Juel Nielsen og Freja Sofia Andersen

 

Litteraturliste

  • BUPL. (2016). GUIDE: Sådan skruer du op og ned for børn. Lokaliseret d. 24. oktober 2023 på: https://bupl.dk/boern-unge/find-artikler/guide-saadan-skruer-du-op-og-ned-boern 
  • Børne- og Undervisningsministeriet. (2022): Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m. v, til børn og unge (dagtilbudsloven) (LBK nr. 985 af 27/06/2022). 
  • Borre, N. (2018). Bevæg mig – krop, sanser og bevægelse i børnehøjde. Frederikshavn: Dafolo
  • Winther, H. (2014). Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelses undervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale. I: Idrætsforum.

puce21-sb03
puce21-sb03