Mål og rammer:

 

Vores mål er at få de ansatte i kommunen og på behandlingscentrene til at reflektere mere over selvforståelse, forforståelse og i de fikspunkter hvor der forekommer forskellige magtpositioner. Da misbrugere er forskellige, med forskellige baggrunde, som har en betydning på processen.

Misbrugerne har også deres selvforståelse og forforståelse og de kan have erfaringer, som har gjort dem kritisk overfor systemet.

Vores målgruppe er misbrugere generelt, som søger hjælp til at komme ud af et misbrug, eller blive stabiliseret i deres misbrug. Aldersgruppen er 18+

Vores aktivitet er målrettet til de professionelle generelt, da vi ikke kommer udenom at arbejde tværfagligt, som SOS-pædagoger.

I pædagogisk praksis på en behandlingsinstitution for eksempel, kunne det være en god anledning at tage den interkulturelle kommunikation op til eksempelvis supervision, eller i andre faglige målsætninger, for at få de professionelle til at reflektere over deres egen position, deres magt og ikke mindst for- og selvforståelser. Aktiviteten egner sig til alle steder hvor der kommunikeres og antallet er i vores perspektiv irrelevant.

Fysiske rammer i praksis på en institution, ville være et mødelokale eksempelvis. På seminadagen er rammerne klasselokaler her på institutionen. Vi vil bruge PowerPoint og skilte, til information og deltagelse.

 

Indhold:

 

I vores aktivitet har vi tænkt at os at tage fat i de professionelle, som i dette tilfælde er kommende pædagoger, da vi ønsker at deres for- og selvforståelser skal sættes til refleksion. Vi vil lave en case eller et eksempel, som ligger op til diskussion af de enkeltes for- og selvforståelser. Altså et fikspunkt.

Vi vil gerne sætte de to positioner, den professionelle og brugeren sammen i et fikspunkt. For at komme nærmere ind på hver især forforståelse og selvforståelse. Har ens kulturelle minor- eller majoritetsbaggrund, for eksempel indflydelse på mødet mellem bruger og professionel.

Tænker vi ens? Og har vores kulturelle baggrund, identitet, normer og værdier betydning?

Vores faglige og didaktiske overvejelser afspejler emner, begreber og modeller vi er stødt på i forløbet kultur og interkulturalitet. Vi kunne godt tænke os, at kultur og interkulturel kommunikation, bliver mere udbredt og italesat i pædagogisk praksis og i det tværprofessionelle arbejde. Vi tager især fat på begreberne positionering, hvor man kan inddele i overordnet, ligeværdige og underordnede positioner, og hvor andre begreber, såsom den enkeltes for- og selvforståelser. Dette kan give anledning til den refleksion hos de professionelle, som kræves, hvis man vil ændre i praksis, både i forhold sproget, kommunikationen og strukturelle magtteknologier. Vi har ikke haft mulighed for at afprøve dette i praksis, da vi ikke har kunnet få tid til en intervention på behandlingsinstitutionerne, men vi har i form af egen empiri fra observationer og interview, fået ideer til mulige fikspunkter som kan opstå i mødet mellem borger og det private- eller offentlige system.

 

Paed195289 – Betina Hansen

Paed195708 – Daniel Breum

Paed195282 – Emil Thonke

Paed105090 – Fay Hansen

       
puce19-ki01
puce19-ki01