Indledning

Gør jer klar til tryk-værkstedet!

Vi skal lege med udskæring og tryk af geometriske mønstre med kartofler. Vi vil arbejde med æstetiske læreprocesser gennem udskæring af kartofler, tryk og geometriske mønstre.

I vil få en kort gennemgang af vores planlagte forløb hos en 0. klasse og hvilke teorier vi finder relevante for dette. Derefter skal vi i samarbejde lave fælles-tryk, hvilket vi håber kan give jer et indblik i hvordan man evt. kan arbejde med æstetiske processer for børn i indskolingen. Til slut tager vi 5 minutters fællessamtale omkring projektet og jeres egne erfaringer omkring tryk.

 

Aktiviteten

Vi har fået muligheden for at arbejde med tryk tre gange af 45 minutter på en skole i undervisningen hos deres 0. klasse. Der er 14 elever til stede og vi er 4 voksne til at hjælpe til med forløbet, da klasselæreren også er til stede.

Vi vil arbejde ud fra folkeskolelovens formålsparagraf Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. (Retsinformation, u.d.)

Som udgangspunkt vil vi stilladsere (Philipsen, 2005, s. 77) vores aktivitet, så vi starter med at introducere materialet og trykmetoden den første gang. Her vil vores fokus være den legende og eksperimenterende tilgang til aktiviteten. Børnene får her mulighed for at opbygge et kendskab til de forskellige materialer, hvilket man ud fra Malcolm Ross’ model kan kalde beherskning af media (Ringsted, 2008, s. 30).

Den anden gang vil vi gå fra at arbejde med papir til at arbejde med stof. Her skal vi igen have en eksperimenterende tilgang til hvordan trykket kommer til at se ud på det nye materiale. Under denne aktivitet vil vi, udover det individuelle lille stof til eksperimenter, samtidigt have et stort lagen hvorpå der vil være tegnet nogle cirkler, som børnene skal trykke indenfor i de valgte farver. Her vil vi gerne give børnene kendskab til forskellige geometriske mønstre og lave noget sammen, som de alle har været en del af, for at styrke fællesskabet i klassen.

Den afsluttende aktivitet vil være geometriske tryk på T-shirts. Her vil vi samle børnenes erfaringer og kunnen fra de forhenværende aktiviteter og forhåbentligt give dem oplevelsen af ejerskab og individualitet, på trods af at alle har fået det samme benspænd.

 

Anvendte begreber og relevante teorier

Stilladsering/scaffolding:

Dette begreb kan forstås på den måde at vi igennem sociale interaktioner kan udrette mere end hvad vi troede muligt. Begrebet kan ses i sammenhæng med Lev Vygotsky’s nærmeste udviklingszone. Videre læsning (Philipsen, 2005, s. 77).

Malcolm Ross’ model for æstetisk pædagogisk praksis:

Malcolm Ross mener at evnen til at forstå verden gennem sine følelser/sanser primært bliver udviklet gennem æstetisk virksomhed, fordi man gennem det æstetiske har mulighed for at bearbejde sine følelser og udtrykke dem, samt spejle dem i andres reaktioner. Han har udviklet en model, som kan bruges til at analysere og evaluere ens æstetiske processer hvorfra man kan reflektere over videre processer (Ringsted, 2008, s. 30).

Kirsten Drotners model over identitetsdannelse og æstetisk virksomhed:

Kirsten Drotner arbejder med begrebet æstetisk virksomhed i bogen “At skabe sig – selv”, som handler om identitetsdannelse. Ifølge Drotner er den æstetiske virksomhed vigtig for identitetsdannelse, og involverer denne på tre niveauer.

Det individuelle niveau (jeg-mig), som handler om at individet kan eksperimentere med egen identitet, føle egne impulser, følelser og tanker, og reflektere over sig selv.

Det sociale niveau (jeg-du), som går ud på at individet kan kommunikere med andre, spejle sig i andres reaktioner på egne tiltag, og individet oplever hvordan andre griber det anderledes an.

Det kulturelle niveau (jeg-verden), hvor identitetsdannelsen også præges af kultur og den verden man lever i, og bliver altså påvirket af sine omgivelser, som kan tolkes, udtrykkes og debatteres.

Videre læsning (Ringsted, 2008, s. 26).

Referencer

Philipsen, H. (2005). Dansk films nye bølge. I Dansk films nye bølge (s. 77-109). Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet.

Retsinformation. (u.d.). Retsinformation. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946#id022b0e44-841e-4caf-9378-363beeaf94c1

Ringsted, S. (2008). Æstetik – Et nyt og dog gammelt begreb. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 19-34). Hans Reitzels Forlag.

 

Af Ellie, Rebekka og Simon S.

Gruppe 6

Billede- og værkstedsarbejde

puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v
puce17-ku04v