Feltbesøg

Vi har været på feltbesøg i en integreret institution i Lyngby. Vi har valgt at arbejde med en børnehavegruppe, med de ældste børn i institutionen. Vi har interviewet to børn og en pædagog og ud fra de interviews vil vi planlægge vores aktivitet.

Børneinterview

Ud fra børnenes svar fandt vi frem til at det var bevægelsesaktiviteterne både udendørs og indendørs der var mest attraktive. Når det kom til børnenes interesser uden for institutionen, var tv, iPad og leg med søskende det der optog dem mest.

Vi fandt frem til at især ramasjang var en populær tv-kanal – særligt ramasjangmysteriet.

Pædagog Interview

Ud fra pædagogens svar fandt vi frem til, at de fysiske rammer har en stor betydning for deres brug af værkstedsaktiviteterne og det mente pædagogen var en udfordring.

I forhold til deres materialebrug var det tegne- og male aktiviteter det der blev praktiseret mest.

Aktivitet

Vi har som aktivitet valgt at lave et mysterie ud fra børnenes interesse for ramasjangmysteriet, da vi vil tage udgangspunkt i børnenes spor. Vores aktivitet kommer til at strække sig over tre dage, hvor børnene ud fra forskellige ledetråde, historier og produkter skal løse mysteriet om en forsvundet genstand. Ledetrådene består af gåder til at løse produktionen af et fysisk produkt, som derved leder børnene videre til næste ledetråd, som til sidst skal bruges til at løse mysteriet.

Vi har valgt at udfordre institutionens materialebrug ved at lege lidt med konsistenserne i form af sanserne. Vi vil derfor præsentere børnene for flere forskellige materialer og fremgangsmåder. Derudover vil vi også udfordre dem i deres fysiske rum, ved at rykke de kreative rammer til rum, som nødvendigvis ikke er indrettet til værkstedsarbejde.

Vi vil starte vores aktivitet op med at læse en historie/mysterie for børnene i eventyrrummet, dette gør vi da vi vil udløse en impuls. Ifølge Malcolm Ross er impuls et stærkt indtryk der enten kan komme fra en indre eller ydre verden (Ringsted & Froda, Æstetik – et nyt og dog gammelt begreb, 2008, s. 30). I vores aktivitet kommer impulsen fra den ydre verden i form at mysterie/historie oplæsningen.

Vores håb er at forstyrre/påvirke børnenes følelsesmæssige systemer, som kan udløse en individuel impuls hos det enkelte barn.

Impulsen vil forhåbentligt igangsætte børnenes individuelle fantasi.

“Fantasi er en evne, vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller ikke eksisterer.” (Ringsted & Froda, Fantasi, 2008, s. 106)

Det vil sige at fantasi er en tankevirksomhed, som enten kan foregå inden i en selv eller noget der kan udmunde sig i nye handlinger (ibid.). Vi vil gerne igangsætte deres indre fantasi, som dernæst skal tage form i en skabende proces. I vores aktivitet kunne et eksempel på dette være, at ledetråden er at skabe en nøgle eller kikkert, som skal lede dem videre i mysteriet. For at børnene kan lykkes med at løse mysteriet, har de brug for at tænke kreativt. Vi definerer begrebet kreativitet ud fra følgende citat:

“Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende.” (Ringsted & Froda, Kreativitet, 2008, s. 116)

I vores aktivitet ser vi kreativiteten udfoldet i de skabende handlinger. Løsningen af produktskabelsen, i forhold til at kunne forstå ledetrådene, og derved skabe nye handlinger.

 

Olivia Øllgaard 101171310

Catharina Blangsdal Paed175507

Maria Høier Paed175199

Louise Damkjær Paed175206

Litteraturliste

Ringsted, S., & Froda, J. (2008). Fantasi. I Plant et værksted (s. 106-115). København: Hans Reitzels forlag.

Ringsted, S., & Froda, J. (2008). Kreativitet. I Plant et værksted (s. 116-134). København: Hans Reitzels forlag.

Ringsted, S., & Froda, J. (2008). Æstetik – et nyt og dog gammelt begreb. I Plant et værksted (s. 19-34). København K: Hans Reitzels forlag.
puce17-ku04v