Natur og udeliv – Insekthotel – Gruppe 2
(Skrevet af: Christina Hansen, Katja Strandgaard, Oliver Mysander, Nanna Gjesing, Nanna Welling og Sebastian Jespersen)

Til seminar dagen har vi valgt at lave en workshop, der handler om insekters vigtighed for biodiversiteten samt hvordan man kan arbejde med naturen i praksis med børn (SKF) og borgere (SOS). Dette udføres ved at vi skal lave insekthoteller, kreere insekter i ler og faglig viden om insekter og deres betydning. Dette praktiseres ved at holdet bliver delt op i to, hvor den ene halvdel laver hotellerne og den anden del skal udforme insekter i ler.
Ydermere vil vi beskrive hvordan vi vil formidle dette samt vores didaktiske overvejelser for dette forløb.

Med vores workshop, ønsker vi at arbejde med kompetencemålet for VK forløbet som lyder således:

“Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelser og med uderummet som læringsmiljø (UCC VK bekendtgørelsen).”

Når denne aktivitet laves med børnene eller borgerne er det vigtigt at de får lov til at være aktivt deltagende i aktiviteten. I praksis kunne det være helt fra at bygge insekthotellet, til at undersøge hvilket indhold der passer til hvilke insekter og dermed skabe hotellet. Fælles for de 4 læringsteorier, konstruktivismen, empirismen, konstruktionismen og det sociokulturelle perspektiv er nemlig, at det er gennem aktiv deltagelse, skabes de største muligheder for udvikling og læring ( Elfström, Ingela, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner & Christina Wehner-Godée, s. 27).
Ved at lære om de bæredygtige aspekter af hotellet og at gå i dybden med at undersøge, eksperimentere og sammenligne de insekter der kommer til, bliver der også skabt bedre forudsætninger for børnenes deltagelse i samfundet og demokratiet. Dette skyldes at børnenes nysgerrighed og forståelse for flere perspektiver, bliver vækket ved at gå på opdagelse på denne måde (Ejbye-Ernst, Niels mfl, s. 203).
Målgruppen for aktiviteten kan dermed også være alle aldre, da formidlingen og præsentationen af aktiviteten, kan justeres efter alder og motivationen fra deltagerne.

Biodiversitet:
Insekthoteller kan være med til at tiltrække flere typer af insekter og derfor øge biodiversiteten. Biodiversitet er biologisk diversitet, altså mangfoldigheden af levende organismer, her i blandt insekter, i et afgrænset område.
Det vil sige at hvis biodiversiteten er høj, så findes der mange forskellige levende organismer i et område (https://www.bolius.dk/foroeg-biodiversiteten-i-din-have-88693).

Hvorfor er det godt med biodiversitet, i haven, men også på verdensplan?
I haver med få arter, dvs. Lav biodiversitet er mere udsatte for sygdom og skadedyr. På verdensplan er der udviklet FN’s biodiversitetsmål som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020.

To af målene lyder således:
“I 2020 er tabet af alle naturlige levesteder herunder skove som minimum halveret og hvor muligt bragt tæt på nul og degradering og fragmentering er betydeligt reduceret”.
“I 2020 er udryddelsen af kendte truede arter forebygget og deres beskyttelsesstatus, særligt for arter med størst tilbagegang, er forbedret og opretholdt”(https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten/globalt-2020-maal/20-delmaal-for-biodiversitet/)

Insekthoteller kan derfor være med til at tiltrække mange forskellige arter af insekter, som blandt andet kan gøre nytte i naturen.

Hvorfor lave et insekthotels forløb med børn eller borgere (Sørensen, 2015).
Skabe forståelse for, og give børn indsigt i insekternes vigtighed for naturens balance og biodynamiske proces
Skabe synlig læring for børnene
Give børnene et redskab der favner bredt og nå flere interesselag
Præsentere børnene for allerede genkendte og nye insekter
Give børnene mulighed for medinddragelse
For at favne de forskellige lærrigstile (auditive, visuelt, kinæstetiske og taktil)
Skabe anledning for refleksion og nysgerrighed over for naturen

I vores workshop har vi valgt at deltagerne skal have information omkring nogle af de insekter som hotellet kan indeholde, med henblik på at den information skal gøre det nemmere at indrette et hotelværelse til netop dette insekt.

De insekter som vi ønsker at deltagerne skal arbejde med er:
Tusindben: (lever hvor der er fugtigt og meget organisk materiale og har en vigtig rolle i nedbrydningen af organisk stof.)
Bænkebider: (Lever, hvor der er mørkt fugtigt og er vigtige for nedbrydningen af de døde plantedele i skovbunden)
Korsedderkop: (Den lever stort set overalt, så længe den kan lave et spindelvæv så lever den gerne i haver, marker, enge, mm)


Model af insekthotelværelser (foto: Christina Hansen)

Litteratur:
Ejbye-Ernst, Niels mfl. (2015): Et didaktisk perspektiv på kompetenceområdet natur og udeliv – natur og udeliv kap. 6. I: Natur og udeliv, Systime Profession

Elfström, Ingela, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner & Christina Wehner-Godée (2012): Teoretiske perspektiver på viden og læring. I: Barn og naturvidenskab, Akademisk forlag

Sørensen, M (red.)(2015). Skole- og fritidspædagogik. København: Akademisk Forlag

https://www.bolius.dk/foroeg-biodiversiteten-i-din-have-88693

https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten/globalt-2020-maal/20-delmaal-for-biodiversitet/
puce17-nu02