Natur og udeliv teaser – hvorfor natur og udeliv?

På natur og udeliv valgfaget har vi haft fokus på hvor mange positive effekter naturen har på os mennesker, og på pædagogik. Ophold udendørs og i naturen sænker bla. stressniveauet hos alle individer, og derudover støtter det børnenes evne til opmærksomhed og fordybelse, samt gør dem mindre udmattede (Møller, 2021). Vi har også et stort fokus på bæredygtighed, i og med vores klima og miljø er i den alvorlige situation det er i. Her giver naturoplevelser i barndommen altså også øget opmærksomhed på at passe på naturen og miljøet senere i livet, hvilket er vigtigt i arbejdet med at ændre menneskets syn på naturen fra at se den som vores ressource, til at se os som en del ligeværdig af den (Møller, 2021). Derfor må vi så vidt muligt sørge for at tage børnene ud i naturen, og lave aktiviteter med materialerne derfra, og det er denne aktivitet et eksempel på hvordan man kan gøre.

 

Aktivitetsbeskrivelse

Vores aktivitet til seminardagen kommer til at tage udgangspunkt i udarbejdelsen af parringsfløjter. De medstuderende fra de andre hold får til opgave at lave en parringsfløjte af elementer fra naturen; grene og græsstrå. Vi har på forhånd været ude i naturen og indsamle materialerne, men det bliver derefter de studerendes opgave at sammensætte materialerne, så det bliver en parringsfløjte, der eventuelt kan benyttes på udflugter i naturen. Vi fungerer under aktiviteten som facilitatorer og guider de studerende i, hvordan fløjten kan opbygges. Dog er det de studerendes egen opgave at eksperimentere på med opbygningen af fløjten; hvor stor skal pinden, hullet og strået være. Afslutningsvis vil vi facilitere en samtale omkring aktiviteten ift. de forskellige målgrupper og opstille refleksionsspørgsmål med omdrejningspunkt i bæredygtighed og natursyn.

 

Redskaber:

  • Pinde
  • Strå
  • Snor
  • Knive

 

Refleksionspørgsmål:

  • Ville man kunne bruge denne aktivitet i arbejdet med dagtilbudsmålgruppen?
  • Hvordan kan man have en snak om bæredygtighed ud fra denne aktivitet (hvis man overhovedet kan det)?

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har arbejdet ud fra Broström og Frøkjærs metode om baglæns planlægning (Broström og Frøkjær 2016). Baglæns planlægning går ud på at man arbejder med science, natur og/eller bæredygtighed ud fra et valgt mål, hvor brugeren har mulighed for at præge aktiviteten undervejs, men man stadig har øje for det endelige mål. Hvorimod med forlæns planlægning er der intet fast mål, men man følger brugerens interesser, og ved den naturvidenskabelige her og nu-følelse ser hvor man ender.

Både ved forlæns og baglæns planlægning skal pædagogen støtte og vejlede gennem aktiviteten mod det fælles mål, som her er at lave en parringsfløjte (Broström og Frøkjær, 2016).

Om den generelle pædagogiske science tilgang kan man sige at det vigtigste er, at der ikke er noget forkert svar. Man skal lade brugeren arbejde med og tale om netop de ting som giver mening i en her og nu-følelse. På denne måde er brugeren engageret i aktiviteten over længere tid og man samarbejder om at være nysgerrig på emnet. På denne måde bliver brugeren introduceret til en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse gennem en pædagogisk science-tilgang. Her er det også vigtigt at have øje for deltagernes interesser og hvad de bliver revet med af, som man kan skifte retning lige så snart der ikke er motivation hos deltagerne.

Undervejs i valgfaget har vi også arbejdet med den metode som hedder ‘Mikroforsker’. Her arbejder man ud fra et undringsspørgsmål og en hypotese, som derefter giver mulighed for at udforske på den måde man selv føler for eller tror på. Dette vil vi klart anbefale jer at undersøge videre, da det også er denne proces der arbejdes med på seminardagen, og det er super nemt! (web: www.kriblekrable.dk)

 

Kobling til læreplanstemaet

I vores aktivitet har vi særligt fokus på læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science” fra den styrkede pædagogiske læreplan. I læreplanstemaet står der blandt andet:

”Det pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren og egne spørgsmål og til børnenes begyndende hypotese dannelser og kategoriseringer i forhold til naturen. Børnene opmuntres til at foretage egne undersøgelser, støttes og guides i at turde øve sig igen og igen for derved at opbygge en grundlæggende tillid til egne ideer og evner, selvom børnene møder modgang” (Børne- og Socialministeriet, 2018, s. 44).

I den styrkede pædagogiske læreplan arbejdes med det brede læringsbegreb, hvor pædagoger ses som vigtige aktører i at skabe læringsmiljøer, hvor børnene er aktive medskabere af egen læring gennem nysgerrighed, spørgsmål og eksperimentering. Formålet med vores aktivitet er derfor, at børnene skal have lov at interagere med naturen via sansning, eksperimentering og udforskning.

Cecilie, Ida, Mette, Søren og Tor (gruppe 3, nu01)

 

 

 
puce20-nu01