Vi har i arbejdet med kultur, kulturmøder og kultursammenstød, valgt at undersøge kulturerne som mødes og deler den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Herunder de lokale beboere samt stofbrugerne.

 

 

Baggrunden for vores valg af genstandsfelt, er i høj grad domineret af interessen for hvorvidt gentrificeringen i området har skabt bedre sameksistens eller yderligere segregering mellem beboere og stofbrugere, samt hvordan stigmatisering og kategoriseringer præger forforståelserne for hinanden.

I vores feltarbejde, talte vi med alle repræsentanter for området. Herunder stofbrugere, beboere, en social vicevært, en lokalpolitiker samt flere forskellige ansatte i socialfaglige funktioner. Her blev det synligt for os, at beboernes perspektiv på stofbrugeren, bidrager til segregering af lokalmiljøets to kulturer. Ligeledes blev vi opmærksomme på, hvordan stofbrugernes selvopfattelse præges af samfundets diskurser og normer, i en sådan grad at mange af dem har svært ved at se sig selv indgå i et kulturelt fællesskab i nærmiljøet. Fælles for de to perspektiver, var at det var de negative historier der skabte narrativet. Samlet set, viste det hvordan disse faktorer bidrager til den minoriseringsproces brugeren oplever. Vi anser derfor det er vigtigt at vi igennem det socialpædagogiske arbejde, arbejder med narrativ pædagogik.

 

Vi har, med afsæt i resultaterne af vores feltarbejde og kulturanalyse, igangsat en proces, som har til formål at ændre narrativerne fra det negative. Dette skal ske ved at danne en digital platform som har til formål at give plads til de gode historier. Gennem et samarbejde med en journalist, en frivillig forening samt en lokalpolitiker, skal de gode historier spredes, samt alle dem som deler nærmiljøet opfordres til at bidrage. Hensigten med dette tiltag, er at skabe større fællesskabsfølelse, blandt beboere og stofbrugere i deres fælles tredje som er deres nærmiljø.

Da vores tiltag er en længerevarende proces, er det ikke muligt for os at fremvise resultater fra interventionen på nuværende tidspunkt.

 

Vi har i stedet, til seminardagen, udarbejdet en aktivitet, hvor vi ønsker at visualisere hvordan vores syn på individet sløres når vi tillægger individet forskellige kategorier. Samt hvordan synet på personen ændrer sig afhængig af om der er et positivt eller negativt narrativ.

Målgruppen for tiltaget er lokale beboere samt stofbrugere som deler hverdagen på og omkring den åbne stofscene på indre Vesterbro. Målgruppen favner dermed alle aldersgrupper og samfundslag. Deltagerantallet vil dermed ikke være begrænset, idet tiltaget er en process som vil foregå over lang tid.

For aktiviteten, er målgruppen andre studerende og eller uddannet socialfagligt personale for hvem det er vigtigt at have blik for hvordan kategoriseringsprocesser præger opfattelsen af individet. For aktiviteten, vil de fysiske rammer være underordnede, dog skal der, hvis det skal have en visuel effekt, være materialer i form af “filtre” og en planche.

 

Frederikke og Laura
puce19-ki01