PIP – Så er det forår 😀

 

Mål:

Målet med aktiviteten er at skabe en aktivitet der understøtter og giver børnene ny viden omkring forår og natur, samt give børnene et fælles tredje, både under højtlæsning, forårsbingo og blomstertryk. Med aktiviteten ønsker vi at bidrage til børnenes forståelse af både planter, dyr og vejr, men også åbne op for deres nysgerrighed omkring temaet. Vores mål er at alle børn deltager, ud fra eget engagement, samt finder aktiviteten spændende, ved at stille spørgsmål, lytte og observere, samt udtrykke glæde ved deltagelsen. Vi forventer at børnene viser engagement ved at lytte, være opmærksomme på aktiviteterne og deltage enten aktivt eller som legitim perifer deltager.

 

Målgruppe og deltagerantal:

Vores målgruppe er børnehavebørn mellem 3-6 år. Børnene har forskellige udfordringer som eksempelvis sproglige barrierer. Vi er bekendte med at institutionens pædagogik primært foregår på inde arealer, og derfor kan børnenes kendskab til natur og udeliv være minimalt, og varierende fra barn til barn. Vi har desuden en formodning om at dette også afspejler sig i børnenes sproglige kompetencer.

Ovenstående formodninger udspringer af Junes kendskab til børnegruppen.

I forhold til børnegruppen og tidspunkt for udførelse af aktiviteten, forventer vi at de allerede har lidt viden omkring årstiderne, samt kender til nogle få forårstegn. Derudover forventer vi at de er deltagende i pædagogisk vokseninitierede aktiviteter.

Aktiviteterne er bedst egnet til grupper af mindre børn, men kan fungere med op til 10 deltagende. I vores udførelse har vi haft 6 børn med.

 

Rammefaktorer:

Aktiviteterne foregår udendørs på legepladsen. På vores forbesøg kunne vi konstatere følgende omkring legepladsens fysiske udformning. Legepladsen fremstår forholdsvis gold og præget af vinterens hårde vejr. Der er meget mudret og jordet. Der er de typiske legepladsen elementer som gynger, rutsjebane, sandkasse m.m. Legepladsen er omkranset af et metalhegn, der giver udsyn til villavej og nabohuse. På legepladsen er der ikke meget grønt. Et par store træer i midten og nogle mindre frugttræer og buske langs hegnet. Vores forløb foregår i marts måned, og der er dermed sparsomme tegn på forår. Et par få krokus og små spirer langs hegnets kant. I det ene hjørne af legepladsen, er et overdækket bålområde, med en bænk samt et bord.

Vi starter forløbet med højtlæsning som vi har valgt, skal foregå ude ved legepladsens bålsted. Vi mener uderummet er et godt supplement til højtlæsningen, da børnene her har mulighed for at kigge og studere de elementer ved forår og årstider som vi skal snakke om. Vi er opmærksomme på, at uderummet kan være en distrahering, da børnene i institutionen ikke er vant til at lave naturaktiviteter på legepladsen, og de er vant til at lege og bruge legepladsens redskaber. Vi er derfor opmærksomme på, at højtlæsningen både kan være en fordel og en ulempe, at udføre udendørs.

 

Højtlæsning

Vi har tilrettelagt vores forløb ved hjælp af den didaktiske model lavet af Hiim og Hippe og derudover har vi taget brug af modellen kaldet “læringspyramiden” (Falkenberg & Håkonsson, 2000).

 

Den første del af forløbet tager form af en højtlæsnings aktivitet med bogen ”Fra påskeæg til juleskæg – året rundt i rim” (Salling, 2017), der har til hensigt at fange børnenes interesse, og samtidig snakke om de forårstegn de kender. Herunder dele nye ord/kendetegn som de ikke i forvejen er bekendt med. Børnenes visuelle og auditive sans er styrende. Hensigten med højtlæsningen er at opholde os på de tre første trin af pyramiden, og læringen understøttes yderligere af de billeder som børnene kigger på i bogen. Børnene sidder og lytter og kigger, tilhørende den passive del af læringspyramiden. Dog vil vi samtidig lægge op til en mere aktiv læring, ved at understøtte det femte trin omhandlende diskussion. Vi gør plads til børnenes spørgsmål, kommentarer og inputs. Vi spørger ind til deres tanker.

 

Vi er opmærksomme på at modellen forklarer hvilke læringsmetoder der er mest læring i, og vi har derfor valgt at udfordre dette ved at prøve alle niveauerne af ved at afprøve dem i forskellig grad.

Forårs bingo

Ved den anden aktivitet starter vi med det udgangspunkt den sidste aktivitet sluttede på. Børnene har lyttet, observeret og diskuteret. Nu lægger vi op til at deres kinæstetiske sans i højere grad skal i brug. Vi laver forårsbingo, hvor børnene skal ud i praksis og opleve forårstegn på egen krop. De mærker den lune forårssol, de observerer den gule farve på vintergækkerne og de vender sten for at kigge efter insekter.

Børnene får mulighed for at videregive deres viden omkring foråret og de elementer de skal finde ved at hjælpe deres kammerater i færden på at få bingo.  Vi bestræber os altså i denne aktivitet på i høj grad at opholde os på det femte trin, praktisk udførelse. Men også det sjette trin, videregivning af erfaring.

 

 

Blomstertryk

Under aktiviteten med blomstertryk ønsker vi at børnene er kreative i deres udfoldelse for et æstetisk produkt. Aktiviteten bliver opsat uden faste rammer, hvor børnene selv står til ansvar for, hvordan de ønsker at udføre aktiviteten, ud fra de givne redskaber. Denne aktivitet lægger vægt på praktisk udførelse, men også det sjette trin med videregivelse af erfaring.

 

Ydermere har vi brugt Hiim og Hippes relationsmodel til planlægning, udførelse og evaluering.

Vi har valgt at bruge Hiim og Hippe, da det er en didaktisk model som er dynamisk og derfor er nem at evaluere på og gå tilbage og rette i.

 

Gennem aktiviteterne har vi lagt vægt på læringspyramiden for at understøtte de forskellige læringsformer. Hver aktivitet kommer igennem de forskellige trin i læringspyramiden, hvilket var vores intention med at afprøve de forskellige læringsformer.

Vi har planlagt dette forløb med stort fokus på at der skulle være en pædagogisk bagdør under hele processen.

 

 

Aktiviteten er blevet produceret af: June, Jena, Linea og Maria.

Litteratur

Falkenberg , C., & Håkonsson, E. (2000). Storylinebogen : en håndbog for undervisere. Kolding: Kroghs Forlag.

 

Salling, L. (2017). Fra påskeæg til juleskæg – året rundt i rim. København: Carlsen.

 

Hiim, Hilde & Hippe, Else, (1997): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal uddannelse. 1. udgave. 7. oplag. København.

 

 

 

 

 

 


pucf21-nu01
pucf21-nu01