Gruppe: Khaled, Emilie, Denice og Karl-Katte.

Vores aktivitet
Vi har valgt at aktiviteten til seminardagen skal omhandle PuppetPals i den pædagogiske praksis,
hvordan man bruger appen, og hvordan man kan bruge det i en pædagogisk hverdag.
Til vores aktivitet, vil vi lade deltagerne producerer deres egen historie, der skal kunne knyttes til
deres specialisering. Vi vil sætte fokus på at emnet i filmen skal have en pædagogisk
problemstilling, som i filmen løses. Vores hensigt med netop denne aktivitet, er at deltagerne skal
vise sine tekniske og kreative kompetencer.
Det er taget til overvejelse at vi er mange samlede, og lyden derfor vil være præget af
baggrundsstøj.

Erfaring
I vores gruppe, har vi erfaring med at lave små animerede film, og har erfaret at PuppetPals er
sjovt at arbejde med, samt kan man arbejde med det, nærmest uanset niveau. Dertil er vores
erfaring at inden for vores speciale er teknologi en meget inkorporeret del af hverdagen og
brugeren/borgeren synes ofte at det er sjovt at eksperimentere med teknologier.

Faglig begrundelse
Vi alle i gruppen, har specialet social- og specialpædagogik, og har derfor denne målgruppe i fokus.
Vores faglige begrundelse for denne aktivitet, er at skabe et fælles tredje mellem
borgerne/brugerne og/eller pædagogerne. Her kan der skabes et godt udgangspunkt for en fælles
interesse og en samtale om noget som interesserer begge parter. Når dette sker, er det ikke
længere brugeren eller pædagogen der er i centrum, men derimod aktiviteten.
(Benedicte Madsen: Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed s. 496)
Også den kreative proces bliver involveret i høj grad under denne aktivitet. Man får nye indtryk og
ideer undervejs i aktiviteten, hvilket kan overbringes til Malcolm Ross’ forståelse af en kreativ
proces. Under en aktivitet som denne, får brugeren/borgeren ideer, impulser og ideer. (Malcolm
Ross: Social- og special pædagogik i pædagoguddannelsen s. 413)
Lev Vygotski’s zone for nærmeste udvikling kan også i høj grad bruges til denne aktivitet.
Brugeren/borgeren udvikler sin kreativitet og fantasi under en kreativ proces. Her handler det om
at brugeren/borgeren, bevæger sig en smule ud af tryghedszonen og lidt ind i udviklingszonen, for
at brugeren/borgeren for det størst mulige udbytte af aktiviteten, som selvfølgelig stadig skal
være sjovt og skabe flow (https://paedagogik.systime.dk/index.php?id=239, lokaliseret d. 20/10-
2020)

Program
Vi vil først og fremmest præsentere PuppetPals for deltagerne og derefter stille dem en opgave,
om at lave en lille kortfilm om en problematik inden for deres specialisering.

Materialer
Ipad
PuppetPals app

Litteratur

Bøger:
• Ross. M. (1.udg., 1. oplag, 2019). Digital kultur i en social- og specialpædagogisk praksis., S.
Steen, Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen (s. 413). Hans Reitzels forlag.
• Madsen. B. (1.udg., 6. oplag, 2016). Professionel kommunikation i pædagogiske kontekster.
I D. Gravesen Thore, Pædagogik introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 496). Hans
Reitzels forlag

Hjemmesider:
• Vygotski, Lev. (20/01/18). Pædagogens rolle som relationsskaber og sprogformidler i
sprogmiljøet. Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed.
Fundet [20/10/20]. På [https://paedagogik.systime.dk/index.php?id=239].

puce18-md01
puce18-md01