Seminarkatalog “Sansekassen” 

 

Michelle, Lea, Tikva, Simona

Specialisering: Dagtilbud

Valghold: Natur og udeliv

Målgruppe: 3-6 år

 

Indledning

I dag opholder børn sig primært inden døre og kommer kun halvt så meget ud i naturen, i sammenligning med deres bedsteforældre (Friluftsrådet, 2019, s. 3). Dette finder vi tankevækkende og som studerende på profilholdet “Natur og bæredygtighed”, mener vi, at det er vigtigt, at finde tilbage til naturens betydning og ressourcer heraf. Vores fokus i praksis har været at give børnene en forståelse og tilknytning til institutionens nærområde, og derigennem fremme børnenes naturdannelse.

Sansekassen – vores aktivitet fra praksis

Vi havde en gruppe på seks børn, som vi delte op i to grupper. Dette gjorde vi for at få alle parter i spil. Hver gruppe gik ud med to voksne (en formidler og en observant). Hver gruppe skulle finde fem naturelementer, som det andet hold ikke måtte se. Efterfølgende kom hver gruppe tilbage for skiftevis at mærke og gætte på, hvad det modsatte hold havde fundet. Det gjorde de ved at stikke hånden i en medbragt sansekasse.

Begrundelse for aktivitet

Ifølge dagtilbudsloven § 11.1. “Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.” (Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer, 2018, § 11, stk. 1).

For at leve op til ovenstående har vi bl.a. ladet os inspirere af John Deweys teori om learning by doing (Ejbye-Ernst & Stockholm 2015: 43). Udfra hans teori har vi forsøgt at etablere et læringsmiljø i nærområdet, som aktiverer børnenes krop og hvor der er mulighed for egne erfaringer med naturen fx ved at bruge den visuelle sans til at finde naturelementer og derefter taktilsansen til at gætte elementerne.

Vi har valgt at udforme en aktivitet, hvorved sanser er i hovedfokus. Det har vi bl.a. valgt fordi vi talte om, at eksempelvis bæredygtighed kan være et abstrakt begreb at videreformidle til 0-6-årige. Samtidig talte vi om, at indlæring og dertil forståelsen af årsag og sammenhæng sandsynligvis, vil lagre sig stærkere i børnene da de oplever med egen krop. Det kan beskrives således; “Da hjernens udvikling og funktion næres af modtagne sanseindtryk, er det helt nødvendigt, at vore sanser stimuleres. Hvis dette ikke sker, mister vi grundlæggende forudsætninger for udvikling og læring” (Edlev 2019: 34).

“Sanseposer” – vores aktivitet til seminardagen

På seminardagen vil vi give dig muligheden for at mærke, gætte og beskrive, hvad du tror der er i sanseposen. Dette vil vi gøre ved at dele klassen op i 4 hold, som hver får tildelt 5 poser med forskellige elementer, som vi har medbragt. Alle i gruppen skal have en pose hver. Her skal I skiftevis forklare resten af gruppen, hvad I tror der er i jeres pose uden at fortælle hvad det er. F.eks. hvis du tror du har jord i din pose, kan det forklares som brunt, det vi går på osv. Ud fra din beskrivelse, skal din gruppe gætte på, hvad det er du sanser i posen. Under hele aktiviteten skal der være en observant der skriver de forskellige beskrivelser af elementerne ned og hvad der i sidste ende er i posen. Dette behøves ikke at være den samme person under hele aktiviteten.

Henvisninger

• Børne- og Socialministeriet. (2018). Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. BEK nr 968 af 28/06/2018. Hentet fra: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=202350

• Edlev, L., T. (2019). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. Munksgaard København.

• Ejbye-Ernst, N. & Stockholm, D. (2015). Natur og udeliv; Uderummet i pædagogisk praksis. Hans Reitzels Forlag.

• Friluftsraadet (2019) Mærk naturen; Natur dag; Inspirationsmateriale for skoler og dagtilbud. Lokalieret i: https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/nd19_inspirationsh%C3%A6fte_lav_opslag.pdf
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01
puce18-nu01