Her kommer vi og vores mimik

Mål og rammer

 • Hvad er målet med vores aktivitet/proces/tiltag – At få gruppen i bevægelse, konkurrence og lærer dem at udtrykke sine følelser non verbalt. Efter vores 2. praktik forløb har vi erfaret, at der er flere børn i institutionerne i et udsat boligområde som mangler sprogkundskaber. Derfor ser vi denne aktivitet som brugbar og effektiv da, mange af børnene kan være med på lige fod.

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe – Vores målgruppe er børn mellem 3-6 år, da vores aktivitet ikke kræver, at børnene har særlig meget sprog.

 • Hvilket deltagerantal – Det er plads til alle i vores bevægelsesaktivitet.
  • Fysiske rammer og materialer – Det kræver et lokale med meget plads, men for deltagerne kræver det at være åbent for ny læring.

Indhold

 • Vi starter med at give en forklaring på hvordan og hvad aktiviteten går ud på. Men før vi sætter aktiviteten i gang, giver vi først en teoretisk fortælling, omkring hvorfor vi har valgt denne aktivitet, hvad følelser generelt er, hvordan følelser kan komme til udtryk og derudover hvordan vi kobler teori til aktiviteten.
 • Herefter sættes aktiviteten igang i grøn sal. Aktiviteten er ”her kommer vi”, som er en aktivitet vi har lært at kende fra vores undervisning. Der bliver delt 2 hold, hvorefter første hold trækker et stykke papir, hvor der står en følelse som de skal hen og udføre foran den anden gruppe uden at tale kun med mimik. Når følelsen er gættet fra den modsatte gruppe, handler det om at den gættende gruppe skal fange de andre inden de når ”hjem”. Sådan kommer aktiviteten til at fortsætte, hvor grupperne prøver det af skiftevis.

Teori:

Malcom Ross model over den skabende proces, som et analyserende redskab til vores aktivitet.

Sansning: Skærpelse af sanser 

 • I skabende arbejde er sansernegrundlæggende, idet der er en direkte sammenhæng mellem sansning og opmærksomhed på tanker og følelsesmæssige indtryk i hverdagen. Barnet har brug for at udforske sanseindtryk, stole på egen evne til at opfatte indtryk og lære at sætte pris på sanseindtryk. Pædagogiske forløb, hvor sanserne skærpes og nuanceres, er med til at skabe større dybde i sanselige oplevelsesområder. Et fokus kan være på fjernsanserne: At kunne se, lugte og lytte, eller nærsanserne: Føle, bevæge, opleve egen bevægelse. Det at have bevidst adgang og stole på egen sansning i hverdagen er grundlag for oplevelse af tryghed og selvværd.

Media: Udvikling af mediekendskab

 • Det er vigtigt at stifte bekendtskab med forskellige medier – forstået som forskellige udtryksformer, fx dans, musik eller tegning. Ved at give barnet mulighed for at iagttage, undersøge samt selv eksperimentere med varierede medier og at opleve sine udtryksmuligheder, udvikles grundlaget for at være kreativt skabende. Kunstoplevelser og formidling gennem forskellige medier udvikler barnets mediekompetence og giver det kendskab til hvert medies særlige udtryksform.

Håndværk: Udvikling af håndværk og materialekendskab 

 • Barnet har brug for at lære at håndtere forskellige materialer og teknikker. Hertil kræves håndværksmæssig kunnen og indblik i redskaber og teknikker. Det kræver en voksen, der kan vise brugen af redskaber, materialer og teknik med fokus på processen. Den voksne hjælper med at fastholde processen, bl.a. ved at være opmærksomt til stede, åben og nysgerrig undervejs. Giver teknisk vejledning, således at det lykkes at udtrykke det tilstræbte.

Fantasi: Udvikling af fantasi 

 • Fantasi er evnen til at få ideer og danne sig forestillinger. Forestillingsevnen er i gang, når man bearbejder oplevelser ved hjælp af indre billeder, og de bliver redskaber til at forstå og skabe løsninger. Fantasien kan åbne for ukendte områder og bringe nyt stof til logisk erkendelse. Vejen til større og mere varieret fantasi sker, når tidligere oplevelser udfordres og sættes sammen på nye måder. Billedarbejde kan være med til at synliggøre fantasien og fremtidige visioner.

Daniel Goleman og følelsesintelligens

De fem følelsesmæssige kvaliteter

 • Selvopmærksomhed
 • Dygtig håndtering af følelser
 • Selvmotivation
 • Empati
 • Sociale evner

DA05 ­– Batuhan, Ilhan og Saim

 

 

Generalprøve: Seminardag

 
pucf20-ku08