Vores feltarbejde: 

Vi har under vores forløb på valgfaget Kulturmøder og Interkulturalitet lavet et feltarbejde på et Socialpsykiatrisk botilbud. Formålet med vores feltarbejde var at undersøge hvordan, personalegruppens kultur får betydning for måden hvorpå de kategorisere, samt positionere beboerne og dermed hvilke identiteter de tilbyder beboerne. Vi har under vores feltarbejde gjort brug af forskellige metoder for at indhente empiri, disse metoder har hver især givet os et indblik i personalegruppens kultur og dermed bidraget med et nuanceret blik i forhold til at lave en kulturanalyse af den undersøgte praksis. 

Derudover har vi i vores gruppe haft fokus på vores blik på den praksis vi har undersøgt. Vi har i vores gruppe både anlagt et beskrivende og komplekst kulturbegreb på praksis, dette betyder at vi både har forstået personalegruppens kultur som en afgrænset enhed, hvor alle deler samme værdier og normer (beskrivende), men på den anden side har vi også været bevidste om at kultur er dynamisk og hele tiden til forhandling i mødet med hinanden (komplekst).  

Én vigtig pointe fra vores feltarbejde og kulturanalyse: 

Efter vores feltarbejde er afsluttet har vi lavet en kulturanalyse med udgangspunkt i personalegruppens kultur og dens betydning for deres møde med beboerne. Ud fra vores empiri har vi kunne pege på, at personalegruppens kultur til dels får betydning for måden hvorpå de kategorisere, samt positionere beboerne. Derudover fik vi indblik i, at personalegruppen også kommer til at kategorisere og positionere, på baggrund af deres arbejdsgange, samt i arbejdet med deres eksterne samarbejdspartnere. Dermed er det blevet tydeliggjort for os, at beboeren i mange henseender bliver positioneret samt kategoriseret af andre end dem selv.  

Intervention i praksis:  

I forhold til at igangsætte en intervention i praksis har dette ikke været muligt, da vi har været et sted med en sårbar målgruppe og derfor har vi ikke kunne komme derud og foretage os noget. Selvom det ikke har været muligt at lave interventionen, har vi stadig gjort os nogle refleksioner i forhold til hvad man kunne gøre i praksis for at fremme en kultur hvor der er endnu mere fokus på beboernes egne forståelser af dem selv og dermed også mulighed for at positionere sig selv. I praksis ville vi igangsætte en øvelse hvor man med udgangspunkt i udskrifter fra dokumentation på beboerne, forsøger at have en faglig dialog om hvilke positioner beboerne tilbydes og dermed også hvilke forståelser af sig selv der er tilgængelige. Endvidere vil vi forsøge at implementere arbejdet med livshistorier, så beboerne på den måde får mulighed for at fortælle om deres levede liv, samt positionere sig selv og dermed får personalet også mulighed for at få øje på nogle af de ressourcer beboerne besidder.  

Vores tiltag til seminardag:  

Vores bidrag til seminardagen bliver en kort præsentation af vores feltarbejde og en aktivitet som de andre grupper fra de diverse valgfagshold skal deltage i.  

Målet med vores aktivitet er at pege på hvordan kategorisering er en indlejret del af vores måde at forstå den verden vi lever i. Derudover er målet med aktiviteten at pege på, hvordan de ord vi bruger og vores egne for-forståelser får betydning for måden vi forstår andre, møder andre og dermed også potentielt måden vi positionere andre. Endvidere er målet med aktiviteten, at den skal skærpe vores opmærksomhed i forhold til kategorisering og positionering i det pædagogiske arbejde og dermed også i vores kommende praktikker.  

Selve aktiviteten vil foregå således, at de andre studerende på seminardagen vil blive præsenteret for nogle billeder samt ord omhandlende den praksis vi har undersøgt. Ud fra de præsenterede billeder vil de studerende blive bedt om at skrive de ord ned, som de umiddelbart associerer billedet/ordet med og derefter vil vi i fællesskab have en samtale om de ord og ords betydning for den måde vi kategorisere og positionere og dermed også hvordan vi møder mennesker i pædagogisk praksis.  

Vi vil gruppen forsøge at skabe et trygt rum hvor vores medstuderende oplever at der er plads til at sige sin mening og hvor der ikke er nogle forkerte refleksioner. For at skabe et trygt rum vil vi fra start af tydeliggøre, at vi ikke er interesseret i at det skal handle om rigtig eller forkert, men at det skal skærpe og understøtte vores pædagogiske faglighed.  

 

Frederikke, Freja, Gina og Josephine – Gruppe 5 
pucf21-ki02