Pædagogisk idræt
Samarbejds stafetter

Vores specialisering, dagtilbud, og vores valgfag, sundhedsfremme og bevægelse, har dannet grundlag for vores aktivitet til seminardagen. Vi har valgt at afprøve nogle aktiviteter der passer til målgruppen 5-6-årige, men som nemt kan justeres til andre målgrupper.
I pædagogisk idræt kommer pædagogikken altid før idrætten.

Idrætten er en metode og et middel der bruges for at opnå et bestemt pædagogisk mål. Barnet lærer gennem kroppen. Kroppen er et sansesystem som udgør fundamentet for erfaring, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Vi har begge erfaret i praksis, at forskellige bevægelseslege i høj grad kan være med til at styrke de sociale relationer børnene imellem, og de får mulighed for at øve sig i at problemløse bl.a. i forhold til konflikter.

Vi har valgt to stafetlege, der hver især styrker forskellige almene handlekompetencer- herunder inden for det kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetence. Dog vil vi mest se det ud fra et pædagogisk perspektiv med hovedfokus på personlige- og sociale kompetencer. Stafetlegene inviterer til at skulle samarbejde, og børnene kan bidrage med hver deres styrker, hvilket gør, at det enkelte barn får mulighed for at deltage på sit eget niveau og dermed får styrket sin selvopfattelse.

Vi har i vores overvejelser gjort brug af den didaktiske model af Helle Winther. Her reflekterer man over spørgsmålene hvorfor, hvad, hvordan og hvem. På den måde gør man sig overvejelser over ting såsom målgruppens forudsætninger, undervisningens form, indholdet samt motivet/målet med undervisningen.

Vi har i vores valgfag flere gange prøvet at skulle formidle en aktivitet videre til resten af holdet. Denne formidling antog vi først som værende mindre vigtig, men vi har oplevet, at hvis formidlingen ikke er udført og forklaret ordentligt, kommer der mange spilstop og man mister flowet i spillet/legen og dermed kan vi som formidlere hurtigt miste deltagernes motivation.

Nikoline Carlsen Abild & Sarah Willaume Christoffersen
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14