En daghøjskole med fokus på livskompetencer – læring for livet og til livet

Gennem profilen social entreprenørskab og social innovation arbejder vi på, hvordan vi som pædagoger kan skabe nye tiltag der skaber social værdi for den enkelte borger og det danske samfund. 

Tag livet i hånden er en daghøjskole som henvender sig til mennesker i udsatte positioner. Daghøjskolen er vores bud på, hvordan mennesker der falder udenfor arbejdsmarkedet kan styrke deres selvværd og dermed livskvalitet. 

Vi ønsker med vores pædagogiske baggrund at have opmærksomhed på at, daghøjskolen for den enkelte, i samspil med andre, opbygger selvtillid og selvværd. Der lægges stor vægt på og arbejdes med den enkeltes narrative perspektiv. Begrebet selfefficacy er vores teoretiske udgangspunkt koblet til en metode der fremmer handlekompetence (jf. SKUB-metoden Anne Kirketerp).
Daghøjskolen skal fungere som et skabende fællesskab, hvor den enkelte kan øge livskvaliteten. Den skal ruste borgeren i håndtering af eget liv og at tage ejerskab over eget liv, dette gøres på baggrund af et empowerment perspektiv. I den proces synliggøre og aktivere de ressourcer det enkelte menneske besidder og kan bruge fremadrettet til at opbygge et meningsfuldt liv. (jf. Teorien om sense of coherence af Aron Antonovsky, medicinsk sociolog). 

På stedet er der ansat uddannelsesaktører med forskellige professioner såsom pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, psykomotoriker, idrætstrænere, fysioterapeuter og fag-undervisere. Daghøjskolen skal placeres tilgengængelig med offentlig transport og gerne tæt på natur.

Årets gang

På daghøjskolen skal man være medskaber af eget uddannelsesforløb. Derfor er man ikke elev, men aktivist, da denne titel er med til at tydeliggøre borgerens rolle i egen uddannelse og forventningen til motivation.
I skift mellem gruppediskussioner og individuel vejledning med daghøjskolens ansatte gives hver enkelt aktivist  mulighed for at udforme egne kompetencemål herunder videns- og færdighedsmål.

Vi forventer at daghøjskolen udbyder et uddannelsesforløb på et års varighed. 

Grundforløb på tre måneder

1.kompetenceforløb på tre måneder:

2.kompetenceforløb på tre måneder:

Afsluttende forløb på en måned

I begyndelsen har man et grundforløb på tre måneder som er planlagt fra uddannelsesaktørerne side. Der arbejdes med workshop, fortælleværksteder og gruppesparring med afsæt i empowerment.
Det skal være med til at åbne aktivisternes kreativitet i forhold til hvilke kompetencemål man kan sætte sig, når det er livskompetencer det handler om. Det er her man udformer og planlægger kompetenceforløb 1 og 2.
Der udbydes blandt andet forløb i at søge job, at holde et hjem, at lave mad, at finde sin egen livsstil, at fortælle sin livsstil /storytelling, at komme i form, at begå sig socialt, at få en hobby, at være kreativ og at forstå IT-systemer.
I kompetenceforløbene vil der være mulighed for at komme i praktik hvis aktivisten ønsker det.
Det afsluttende forløb har henblik på aktivistens fremtidsplanlægning og exitstrategier og laves i samarbejde med uddannelsesaktørene.

Udarbejdet af:

Sara Krohn Simonsen og Astrid Olsen.
Pædagogstuderende på profilen social innovation og social entreprenørskab.
Københavns Professionhøjskole
puce18-se01