Vores bidrag til seminardagen er en kreativ aktivitet, som tager afsæt i den enkelte persons eget liv via en tegning, som fortæller historier i et æstetisk perspektiv. Det at udtrykke sig æstetisk er en læringsproces, da man udtrykker sig gennem en tegning, ved brug af ens fantasi, kreativitet, følelser og narrativer.

De narrative erkendelses- eller læreprocesser udgør grundlæggende psykologiske mekanismer hos mennesker, fordi identitetsdannelsen er en løbende narrativ proces, hvor vi konstruerer og rekonstruerer os selv. Pædagoger har en vigtig opgave i at styrke børns narrative kompetencer ved bl.a. at sætte ord på barnets handlinger og følelser samt at støtte barnet i at beskrive, fortolke og fortælle. Pædagoger kan også være med til at præge eller  påvirke indhold i barnets selvfortællinger og bidrage til at udvikling af barnets fortællekompetence og evne til at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen.

 

Mål og rammer: 

Målet for denne aktivitet er at fremme narrativitetsforståelsen hos de enkelte deltagere, samt skabe rum for deling af livsfortælling og spejling heri. Derudover øve deltagerne i at fokusere mindre på det færdige produkt, men derimod øve sig i at udtrykke det umiddelbare, hvilket Dr. R. Keith Sawyers også kalder “Don’t write the script in your head”, som netop handler om at frigøre sig for den kontrollerende bevidsthed. 

Aktiviteten er tilrettelagt med fokus på medstuderende. Vores aktivitet er egnet til både store og små grupper, men der skal være nok deltagere til, at kunne reflektere sammen undervejs. 

​​Vores aktivitet udspringer af vores refleksioner over skabelonskulturen, som vi har erfaret ude i vores praktikker. Her blev det perfekte dyrket og fokus var på mål, frem for på processen. Denne erkendelse har udformet sig i nye refleksioner omkring, hvordan man kan præge det æstetiske miljø til at fokusere mere på individets egen proces og erkendelser, fremfor på et pålagt mål. 

 

Fysiske rammer og materialer:

Rammerne for aktiviteten er fleksible, da de fysiske rammer ikke sætter begrænsninger for, hvor aktiviteten kan foregå. De eneste materialer, der skal bruges, er noget at tegne med og noget at tegne på. Det er ikke tilladt at bruge viskelæder.

 

Beskrivelse af aktiviteten: 

Ved vores planlagte aktivitet til seminardagen skal de studerende tegne deres tanker ud fra forudbestemte fænomener. De studerende skal tegne det umiddelbare, de kommer i tanke om, når de hører ordet/fænomenet. Der er ikke fokus på rigtig og forkert, og det handler ikke om, at det skal være pænt, men mere et billede af hvad der falder den enkelte ind ud fra de valgte fænomener. Derfor er der heller ikke viskelæder til rådighed. Der vil  på forhånd være udvalgt tre forskellige fænomener. Ved hvert fænomen har man 3 minutter til at tegne, hvorefter hver deltager har 30 sekunder til at fortælle sin sidemand, hvad og hvorfor de har tegnet, som de har. Aktiviteten gentages tre gange.

 

Eksempler:

.   

Gruppemedlemmer: Sofia, Olivia, Catharina & Emma
pucf20-ku08