I folkeskolen er lærerens fokus på den faglige udvikling, og støttepædagoger tager sig af den sociale trivsel blandt eleverne. Hvad sker der når støttepædagogen forsvinder, og læreren er overladt til også at varetage elevernes trivsel? Har læreren overhovedet tid til dette?

Vi ser samtidig en stigende mistrivsel blandt unge, der i værste tilfælde kan ende i psykisk mistrivsel, spiseforstyrrelser eller anden selvskade. Denne stigende mistrivsel, har konsekvenser for deres læring i deres hverdag og deres fremtid.

Vi vil bryde den stigende kurve af mistrivsel blandt unge mennesker. Vi vil tilbyde skoler, at ansætte os som konsulenter, der har fokus på styrkelse af elevernes trivsel. Vi skal både være dem som eleverne kan lege med, støtte sig op ad og tale om store såvel som små udfordringer i deres liv. Konsulenterne er elevernes advokater og deres fokus er at skabe en tryg tilknytning og relation, som kan guide dem. Derfor er konsulenterne delvist med i undervisningen, og derudover synlige og tilgængelige for børnene mellem undervisningen, for at kunne være til rådighed til enhver tid.

Desuden vil vi med vores pædagogfaglige viden, kunne lave oplæg og workshops i de klasser, hvor der er brug for et øget fokus på elevernes trivsel. Til et sådant oplæg vil vi bruge en formiddag med klassen. Første del går på at vise en dokumentar-lignende film, for at sætte fokus på det at mistrives. Ønsket er at filmens deltagere er et godt mix af kendte mennesker (sportsstjerner, musikere, komikere, etc.) som i givet fald bliver set op til eller idoliseret af eleverne, men derudover vil der også være jævnaldrende elever der tør at åbne op om deres udfordringer. Disse udfordringer skal i filmens sidste del, opvejes af de samme mennesker der giver bud på hvordan udfordringerne kan håndteres. Håbet er her, at elever med (sværere) udfordringer, får en følelse af, at de ikke er alene om at mistrives.

Efterfølgende vil vi lave en workshop, hvor de unge kan dele ud af positive erfaringer for, hvordan man håndtere denne mistrivsel. Hertil skabes en kultur blandt de unge, hvor man normaliserer det at mistrives. Drømmen er, at skabe en ressource-delings-kultur, som giver et tryggere miljø i klassen, og at alle eleverne vil finde et tilhørsforhold og en tilstrækkelighed, også når de mistrives. Håbet er at børnene vil opleve sammenhold, støtte og omsorg.

 

4D-modellen

Vi har anvendt 4D-modellen for at illustrere vores proces og vores visioner for at skabe positive forandringer for skoleelever.

Vores valg af emne og fokusområdet er sundhedsfremme og øget trivsel blandt skoleelever.

Discovery: at øge deres selvværd, tilhørsforhold og følelse af tilstrækkelighed. Vi vil undersøge hvad et godt fællesskab er og en god skoledag for eleverne. Hvad er deres værdier.

Dream: en kultur blandt eleverne, hvor de står sammen og hvor de har en voksen (konsulent) som de har en tryg relation til, og kan få yderligere hjælp fra. Desuden at eleverne lærer at trække på hinandens ressourcer og skabe plads til forskelligheder, så de kan føle sig tryggere.

Design: To konsulenter som er uddannet socialpædagoger, som er synlige på skolen og til rådighed. Konsulenterne arbejder med pædagogiske værktøjer og har i særdeleshed en empowerment og sundhedsfremmende tilgang. Pædagogerne vil ligeledes arbejde med de 24 styrker, ud fra Antonovskys begreb om følelsen af sammenhæng og Banduras self-efficacy teori.

Destiny: Konsulenterne vil samarbejde med andre aktører, som psykologer, lærere, headspace og børns vilkår. Derudover vil vi afprøve de forskellige workshops, improviser og reflektere over hvad er mest meningsfuldt for eleverne.

Modellen skal ikke opfattes som statisk, men snarer dynamisk. Den skal derfor følges som inspiration og bruges som et sæt retningslinjer for det ønskede mål, om at skabe bedre trivsel blandt elever.

 

Vi vil som konsulenter tilknyttet skolen, være med til at guide eleverne til at hvile mere i det foranderlige samfund vi lever i, hvor skolepres, krav om social deltagelse, skønhedsidealer osv., i stigende grad påvirker de unges mentale tilstand. Hertil vil vi inddrage Thomas Ziehes teori om den forandring som ungdommen hele tiden er under.  I praksis vil vi inddrage elevernes perspektiv på, hvad der rører sig i deres liv og dermed få indblik i ungdommens tendenser.

 

Projektet er udarbejdet af Zarima Utsijeva & Jesper Fosdal

Profilhold: Social Innovation og Entreprenørskab
Puce18-SE01, Gruppe 3a
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01