Mål og rammer:

Målet med vores bidrag er at skabe øget opmærksomhed på legepladsens funktion og betydning i pædagogisk arbejde. Vi ønsker at tydeliggøre vores nyerhvervede viden omhandlende vigtigheden af velindrettede legeområder, med mulighed for autentiske naturoplevelser. Vi håber at dette kan medvirke til at deltagerne efterfølgende vil kigge på legepladser med et mere kritisk blik, og måske endda bidrage til de gode og velargumenterede ideer på vedkommendes fremtidige arbejdspladser.

Vi har valgt at aktiviteten skal rettes mod voksne, og skal bruges som en slags workshop der kunne foregå på et personalemøde eller et forældremøde. Dette er for at inddrage det relevante klientel i en eventuel beslutningsproces om fornyelse af legepladsen, eller blot for at skabe opmærksomhed på udearealets vigtighed. Vi ser det ligeledes som en mulighed at inddrage de ældste børnehavebørn i en beslutningsproces om fornyelse af legepladsen, ved at visualisere mulige ændringer for børnene, og lade dem komme med forslag og ønsker.

Efter vores henseende er der ikke en øvre grænse for, hvor mange deltagere denne workshop kan rumme. Den kommer til at foregå som gruppearbejde, og de respektive gruppers resultater vil blive inddraget i workshoppen. Vi mener derfor, at et minimum af to grupper med 3-5 deltagere vil højne kvaliteten af vores workshop.

Workshoppen kræver, at hver gruppe kan sidde om et bord, hvor der er plads til alle materialer. Den kræver ligeledes at der på forhånd er forberedt de materialer der skal bruges.

Indhold:

Vores bidrag består af en workshop med et igangsættende element efterfulgt af et mundtligt oplæg.

Indledningsvis bliver deltagerne præsenteret for følgende case:

Forestil dig, at du er en naturinteresseret pædagog, og den daginstitution du arbejder i, har fået afsat en god sum penge til forbedring af legepladsen. Du er i legepladsudvalget og skal overbevise kollegaer og forældre om at børnene skal have mere natur på deres udeareal. Hvilke forbedringer er du fortaler for?

Deltagerne deles nu op i grupper og får uddelt en tom plantegning af en legeplads, samt billeder af en række naturtiltag, som kan placeres på plantegningen. Dette kan eksempelvis være et billede af et hønsehus, en græsplæne, en bålplads med mere. Deltagerne får nogle minutter til at overveje og designe deres legeplads.

Herefter afholder vi et mundtligt oplæg bestående af følgende punkter:

  • Faglig argumentation for natur på legepladsen
  • Gennemgang af deltagernes legepladser, hvor gruppen belyser, hvad de forskellige tiltag kan bidrage til på en legeplads.
  • Kort beskrivelse af vores motivation for at vælge dette tema samt præsentation af vores legepladsprojekt fra undervisningen.

Faglige og didaktiske overvejelser: 

Vi forestiller os at det igangsættende element, hvor deltagerne designer deres egen naturinspirerede legeplads, kan give anledning til nye overvejelser hos vores medstuderende omkring hvad der gør en legeplads interessant for børn. Casen, som deltagerne skal arbejde ud fra (at de er med i legepladsudvalget på deres arbejdsplads) har til formål at vise emnets relevans for praksis. I det mundtlige oplæg vil vi argumentere for, hvorfor naturen skal inddrages mere på byens legepladser, hvilket forventeligt vil følge op på de overvejelser deltagerne allerede har gjort sig. Derudover vil oplægget bidrage til en opmærksomhed på dette vigtige tema, som vores medstuderende kan tage med videre til deres egen kommende praksis.

Der er mange gode grunde til at inddrage mere natur på legepladsen. Et svensk forskningsstudie konkluderer at børn der leger på naturlegepladser, generelt er mindre syge, bedre til at koncentrere sig og har bedre motorik end børn, der leger meget inde eller på en traditionel legeplads (Grahn et al., 2000). Ydermere beskriver Benny Schytte en norm inden for legepladser; en tendens til at ”den pæne legeplads” længe er blevet prioriteret frem for ”den eventyrlige legeplads” (2020, s. 71). På ”den pæne legeplads” er der sjældent gode kår for børnenes fantasi- og lege verden, og det er blandt andet denne problemstilling, vi ønsker at gøre opmærksom på med vores bidrag.

Derudover ser vi det som en vigtig pædagogisk opgave at skabe nogle rammer, hvor børnene selv kan erfare, sanse og opleve autentisk natur. Nutidens børnehave- og vuggestuebørn kommer til at opleve fremtidens natur udfordringer. Vi ser derfor vigtigheden i, at børn oplever naturen og opbygger en tilknytning hertil – for hvem gider passe på noget de ikke kender?

Af Zira Ingrid April Lykkeby, Marie Bülow, Annette Hansen & Gilles Oliver Grijpstra 

 

Referencer  

Grahn, P. et al. (2000). Børns udeleg. Forlaget Børn & unge.

Schytte, B. (2020). Legepladsens pædagogik. Frydenlund.
pucf21-nu02
pucf21-nu02
pucf21-nu02