Folkehuset Absalon

Kulturdiversitet

 

Vi har VK-forløbet “Kulturmøde og Interkulturalitet”. Vi har i dette forløb bestræbt os på at tilegne os interkulturelle kompetencer, som vi kan bruge i vores fremtidige pædagogiske virke. Her har vi for eksempel beskæftiget os med kulturforskelle, kulturmøder, forforståelser, normer og herunder arbejdet på at skabe nogle inkluderende, pædagogiske miljøer. Kompetencemålet for dette VK-forløb er følgende:

“Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle,
kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet
som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis”

I den forbindelse har vi været ude og undersøge kulturen til fællesspisningen i Folkehuset Absalon. Dette har vi gjort gennem tre dages feltarbejde, hvor vi gennem dialog og observationer har undersøgt de forudsætninger, der er for den kultur, der skabes i de interpersonelle relationer under arrangementet. Vi har gennem deltagerobservationer stillet spørgsmål til det, vi så og oplevede, foretaget uformelle interviews med dem, der deltog, og interviewet personalet. De semistrukturerede interview med personalet gav mulighed for at sammenligne det observerede med det italesatte. 

Kulturen i Folkehuset Absalon bar præg af et inkluderende og mangfoldigt miljø, med udgangspunkt i det komplekse kulturbegreb og den kontekstuelle kulturopfattelse. Det komplekse kulturbegreb, herunder den kontekstuelle kulturopfattelse, er præget af forestillingen om, at kultur er noget, man gør, og ikke noget, man er (Jensen, 2018, s. 52). Man definerer kulturen som værende dynamisk og kompleks. Når man har en kontekstuel kulturopfattelse, forholder man sig undersøgende og nysgerrig i mødet med mennesket. Her ses kultur som sociale konstruktioner, som ikke er uforanderlige og identiske, men erfaringsrum, hvor mennesker skaber, fortolker og ændrer deres identitetsmarkører sammen og hver for sig i relation til andre individer og grupper (Skytte, 2013, s. 167). 

Absalon er et folkehus, hvor fællesskabet og mangfoldighed netop er i højsædet. Et sted, hvor lokale vesterbroere, studerende og gamle venner kan mødes over fællesspisning, quiz eller loppemarked, og være sammen på nye måder. Her har man med de bløde sofaer, de mangefarvede borde, det flersprogede personale og den afslappede musik i højtalerne, sat rammerne til at skabe hygge, hjerterum og fællesskab, hvor borgere kan knytte sociale bånd på tværs af kultur, alder og samfundsmæssige skel. Folkehuset Absalon stræber efter at være et mangfoldigt mødested, hvor alle kan blive inkluderet i det eksisterende fællesskab på tværs af kulturer. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem Absalons hjemmeside, hvor de skriver, at “alle er velkomne til at være med” (Folkehuset Absalon, 2019).

Ud fra vores kulturanalyse af fællesspisningen i Folkehuset Absalon, er vi kommet frem til nogle pædagogiske tiltag, som vi intervenerede ved at formidle en SMTTE-model til en af de ansatte. 

Tiltaget går ud på at indføre kulturelle temaer til fællesspisningen én gang om måneden i Folkehuset Absalon med fokus på at oplyse og skabe forståelse for forskellige kulturer og kulturelle højtider. Til disse arrangementer vil maden bære prag af den højtid og den kultur, som den afspejler. Ydermere vil der til præsentationen blive forklaret, hvad der ligger til grund for den kulturelle mærkedag, højtid, ceremoni, eller hvad der end kunne være omdrejningspunktet. 

Målet med denne didaktiske aktivitet er at skabe en fællesspisning med et kulturelt tema.
Formålet med denne kulturelle fællesspisning er at opnå en bredere forståelse og rummelighed overfor forskellige kulturelle eller religiøse mærkedage og højtider. Formålet er samtidig at skabe en inkulderende, kulturel fællesspisning, der formidler og præsenterer forskellige kulturer, man ikke nødvendigvis er bekendt med. 

Til seminar dagen vil vi udarbejde og præsentere en SMTTE-model for at demonstrere, hvordan et kulturelt tema kan være omdrejningspunktet for en fællesspisning. Derudover vil vi perspektivere vores intervention til en anden pædagogisk praksis.

 

Sana, Alberte, Laura og Amalie

Puce17-ki01; Valghold Kulturmøde og Interkulturalitet; Gruppe 6.

Litteraturliste

Folkehuset Absalon. (7. Oktober 2019). Folkehuset Absalon. Hentet fra www.absalonchp.dk: https://absaloncph.dk/om-absalon/

Jensen, I. (2018, 3. udgave). Kultur – som menneksers praksis. I I. Jensen, Grundbog i kulturforståelse (s. 52). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Skytte, M. (2013). Det kulturelle perspektiv i socialpædagogikken. I M. Skytte, Socialpædagogik – en grundbog(s. 161-171). Reitzels forlag.

 

 
puce17-ki01