Kulturbegrebet kan generelt være svært at definere, alt efter hvem man spørger. Det kan både være personers egen kultur og dermed deres måde at leve på, deres nationalkultur, mens det også kan være dagtilbuddenes arbejde med læreplanstemaet; kulturelle udtryksformer og værdier, som ofte bliver til ture i teateret, på museer mm.   

Vi har valgt at lave en kulturel intervention omkring definitionen af kulturbegrebet. I løbet af vores modul H og I; kulturmøder og interkulturalitet, har vi været på feltarbejde i to forskellige daginstitutioner. Herefter lavede vi to collager, som repræsenterede hver institution, som med billeder viste, hvordan hvert sted arbejdede med kultur, og herunder det tidligere nævnte læreplanstema.

Dernæst lavede vi den kulturelle intervention med en gruppe børn fra den ene af institutionerne. Her fik vi dem til at lave en stor collage sammen, hvor de skulle klippe billeder ud af blade; noget smukt, noget de havde derhjemme, noget de kunne lide eller noget de kunne genkende, og dermed indirekte deres syn på kultur. Vi lagde en masse forskellige blade frem, og lod selv børnene udvælge klip derfra, med støtte fra os til at klippe og lime når behovet var der.

Formålet med den kulturelle intervention er, at udfordre billedet om hvad kultur er, dermed at udvide den kulturelle horisont, hvor alle er en del af fællesskabet, og hvor det enkelte individ ses som en ressource og noget særligt i fællesskabet. Den kulturelle intervention havde dermed til hensigt at børnenes ligheder og forskelligheder, blev set som en ressource og ikke en svaghed, samtidig med at mangfoldigheden i børnegruppen dermed også blev set som en ressource.

Derudover får børnene et fælles produkt, på tværs af forskelligheder og ligheder, som de sammen kan vise frem og forhåbentligt være stolte af. Ved den kulturelle intervention kan man tale om, at kultur ses som noget dynamisk og noget der er i en konstant proces.

I vil blive introduceret til en del af et længerevarende projekt om kultur, hvor fokus vil ligge på at bruge kultur som en ressource. Et projekt som lægger op til didaktisk refleksion for de voksne aktører i projektet, og udvide børnenes kulturelle forståelse. Derudover kan projektet også skabe et mangfoldigt børnefællesskab, som er med udgangspunkt i det fælles tredje.

Trine Formann (202163389)
Anna Stenberg (202164009)
Githa Pedersen(202163312)
Melanie Kjærgaard(202163376)  
CPE16o-KI12